Ogłoszenia i komunikaty


Pismo z art. 10 Kpa - dotyczy sprawy TRM.6730.183.2018.AM

11‑02‑2019 10:52:29
Zgodnie z art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego podaje się do publicznej wiadomości pismo z dnia 6 lutego 2019 r. dot. prowadzonego postępowania administracyjnego TRM.6730.183.2018.AM
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja z dnia 30.01.2019r. znak: PO.ZUZ.5.421.689.2018.PŁ, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie usługi wodnej polegającej na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących ze szczelnych mis transformatorowych znajdujących się terenie stacji elektroenergetycznej GPZ Stobiecko w Radomsku przy ul. Unii Europejskiej do ziemi za pomocą drenażu rozsączającego

08‑02‑2019 15:18:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego - dotyczy zadania: „Przebudowa ulic: Szarych Szeregów, Pana Tadeusza, Protazego, Gerwazego oraz Wojskiego w Radomsku”

04‑02‑2019 08:19:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego - dotyczy zadania: „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Kraszewskiego z ulicą Narutowicza w Radomsku”

04‑02‑2019 08:14:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Pismo z art. 10 Kpa - dotyczy sprawy TRM.6730.100.2018.KS

25‑01‑2019 10:59:31
Zgodnie z art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego podaje się do publicznej wiadomości pismo z dnia 24 stycznia 2019 r. dot. prowadzonego postępowania administracyjnego TRM.6730.100.2018.KS
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
35KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zaproszenie do złożenia oferty

27‑12‑2018 14:16:54

O G Ł O S Z E N I E

 

Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych wykonawców do składania ofert na:

Wykonanie, dostarczenie i montaż dwóch sztuk jednostronnej tablicy informacyjnej o wymiarach 800 mm x 1200 mm wraz z konstrukcją i słupkami dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków będących własnością miasta: Urzędu Miasta oraz Publicznego Przedszkola nr 2 w Radomsku”, nr umowy o dofinansowanie projektu: WND-RPLD.04.02.02-10-0030/17-00

Zamówienie obejmuje:

  1. Wykonanie dwóch sztuk jednostronnej tablicy informacyjnej

  1. o wymiarach 800 mm (wysokość) x 1200 mm (szerokość) z blachy ocynkowanej malowanej elektrostatycznie, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia. Treść tablicy według uzgodnień z Zamawiającym,

  2. grafika: wydruk na folii samoprzylepnej zabezpieczony laminatem UV,

  3. tablice montowane w gruncie, każda na dwóch słupkach wykonanych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo o wysokości 180 cm od dolnej krawędzi tablicy. W części dolnej słupków kotew w postaci dwóch płaskich blach, odgiętych względem siebie, uniemożliwiających wyciągnięcie. Wymagane jest zabetonowanie słupków wraz z fundamentowaniem gruzobetonem (montaż tablic musi gwarantować trwałość oraz bezpieczeństwo użytkowników terenu, na którym zostanie posadowiona),

  4. tablice należy wykonać uwzględniając zapisy aktualnego dokumentu „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” oraz zgodnie z Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020. Powyższe wytyczne dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Przed wykonaniem tablic Wykonawca przedłoży projekty nadruków celem ich akceptacji.

  1. Dostarczenie i montaż tablic przed budynkiem Urzędu Miasta w Radomsku oraz przed budynkiem Publicznego Przedszkola nr 2 w Radomsku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

 

Oferty należy złożyć do dnia 11 stycznia 2019 r. do godziny 15:30 w Punkcie Obsługi Interesanta w siedzibie Urzędu Miasta w Radomsku, ul Tysiąclecia 5 lub drogą mailową na adres: karolina.dymus@radomsko.pl

 

Termin wykonania zamówienia: do 28 lutego 2019 r.

 

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia. Oferta powinna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz łączną cenę za tablicę w rozbiciu na kwoty netto i brutto oraz wartość i stawkę podatku VAT.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę kierując się kryterium cenowym.

 

Zapłata za wykonanie tablicy nastąpi w ciągu 14 dni od podpisania protokołu odbioru robót.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
144KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Pismo dotyczące uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy znak: TRM.6730.200.2018.DF ze Starostwem Powiatowym

23‑11‑2018 13:59:26
Zgodnie z art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego podaje się do publicznej wiadomości pismo z dnia3 października 2018 r. dot. prowadzonego postępowania administracyjnego TRM.6730.200.2018.DF
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Pismo dotyczące uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy znak: TRM.6730.192.2018.DF ze Starostwem Powiatowym

23‑11‑2018 13:08:53
Zgodnie z art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego podaje się do publicznej wiadomości pismo z dnia3 października 2018 r. dot. prowadzonego postępowania administracyjnego TRM.6730.192.2018.DF
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 184 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 19
Informacja wytworzona przez:
Karolina Skalik
email: karolina.skalik@radomsko.pl
, w dniu:  24‑07‑2007 07:34:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Mazur
email: gm@radomsko.pl tel.:044 685 45 00 fax: 044 685 45 13
, w dniu:  24‑07‑2007 07:34:00
Data ostatniej aktualizacji:
11‑02‑2019 10:53:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie