Pomoc Społeczna


Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. Nr 96, poz. 873z 2003 r. z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr IV/30/06 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Radomska z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami z Nimi Zrównanymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007.

Prezydent Miasta Radomska

ogłasza

otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej realizowanych w okresie nie wcześniej niż od dnia 10 marca 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

I. W konkursie mogą brać udział:

1. organizacje pozarządowe,

2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego

3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

4. jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

II. Zadania zgłoszone do konkursu i wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie:

1. Prowadzenie jadłodajni dla osób najuboższych
-13.000 zł.

2.Prowadzenie punktu charytatywnego, wydającego używaną odzież osobom potrzebującym
-3.500 zł.

3. Prowadzenie punktu charytatywnego wydającego osobom potrzebującym chleb i paczki żywnościowe
- 8.500 zł.

4. Interwencja kryzysowa dla osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością
- 12.700 zł.

III. Oferty, zgodne ze wzorem określonym w § 5 Regulaminu konkursu, wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do godz. 15.30 dnia 28 lutego 2007 roku osobiście w pokoju nr 113, I p Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, lub za pośrednictwem poczty, w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,,Konkurs ofert -Pomoc społeczna".

IV. Informacje, Regulamin konkursu, formularze ofert, załączniki oraz szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zadania dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta www.radomsko.pl oraz w Wydziale Spraw Społecznych -parter pok. 2;

II piętro, pok. 216 w godz. 8.00 - 15.00.

V. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz w Karcie Współpracy Gminy Miejskiej Radomsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r.

VI. Oferty rozpatrzone zostaną do dnia 8 marca 2007 r. przez Zespół Oceniający powołany przez Prezydenta Miasta Radomska w oparciu o następujące kryteria:

1.zgodność zadania z priorytetami ogłoszonymi w Rocznym Programie Współpracy na 2007 rok,

2.merytoryczna wartość przedsięwzięcia (zgodność ze szczegółowymi wymaganiami realizacji zadania),

3.doświadczenie i możliwość realizacji zadania przez oferenta (posiadana baza, zaplecze, środki techniczne, wykwalifikowana kadra, wolontariat),

4.kalkulacja kosztów zadania w stosunku do zakresu rzeczowego zadania (stosunek nakładów do efektów),

5. ilość mieszkańców korzystających z zadania oraz planowane efekty,

6. możliwość kontynuacji przedsięwzięcia,

7. dotychczasowa współpraca z samorządem.

VII. Przedmiotem dofinansowania nie mogą być koszty poniesione na cele wymienione w § 15 Regulaminu konkursu oraz koszty określone w szczegółowych wymaganiach dotyczących realizacji zadania.

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu podane zostanie do publicznej wiadomości na stronach internetowych Urzędu Miasta www.radomsko.pl , na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta ,w dzienniku o zasięgu lokalnym.

IX. Odrzuceniu podlegają oferty:

1. złożone na drukach innych niż wskazane w § 15 Regulaminu konkursu i ogłoszeniu,

2. niekompletne (nie dopuszcza się uzupełniania ofert po terminie ich złożenia),

3. złożone po terminie,

4. złożone przez podmiot nie uprawniony (inny niż wymieniony w pkt. I ogłoszenia)

5. złożony przez podmiot, który w minionym roku udzielonej dotacji nie rozliczył bądź rozliczył po upływie określonego terminu,

6. przesłane drogą elektroniczną.

X. W 2006 roku wymienione w ogłoszeniu zadania realizowane były przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego przy wsparciu budżetu miasta w następujących kwotach:

Zadanie 1 13.000 zł.

Zadanie 2 2.300 zł.

Zadanie 3 10.000 zł.

Zadanie 4 12.300 zł.

Szczególne wymagania dotyczące realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej znajdują się w załączniku do oferty.Szczególne wymagania dotyczące realizacji zadań publicznych z udziałem organizacji pozarządowych i podmiotów z nimi zrównanych prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej (dotyczy zadań wymienionych od 1 do 4 w ogłoszeniu o konkursie).


Wymagania ogólne:


1.zadanie musi być realizowane na rzecz mieszkańców Radomska,


2. oferent musi prowadzić działalność statutową w zakresie zadania publicznego, na które składa ofertę, w ramach zadań objętych konkursem,


3.oferent musi posiadać: bazę do realizacji zadania (własną, dzierżawioną lub wynajętą), dysponować odpowiednio wykwalifikowaną kadrą zdolną do realizacji zadania, posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu,


4. oferent zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć harmonogram realizacji zadania,


5. realizując zadanie oferent zobowiązany jest znać i stosować obowiązujące w tej dziedzinie życia społecznego przepisy prawne,


6. z dofinansowania ze środków miejskich nie mogą być rozliczone koszty określone w § 15 Regulaminu konkursu,


7. koszty pośrednie, służące realizacji zadania nie mogą przekroczyć 10% przyznanych z budżetu miasta środków finansowych,


8. przesunięcie pomiędzy rodzajami zaplanowanych rodzajów kosztów nie mogą przekroczyć ogółem 10% przyznanej z miasta dotacji.


Wymagania szczegółowe:


Zadanie nr 1


1.lokalizacja jadłodajni - centrum miasta,


2. zagwarantowane warunki sanitarno-epidemiologiczne,


3. dostępność dla osób starszych i niepełnosprawnych,


4. wydawanie gorących posiłków min. od poniedziałku do piątku dla 70-100 osób,


5. posiadany wkład własny w wysokości co najmniej 30% kosztów zadania.


Zadanie 2.


1.Posiadanie pomieszczenia do przechowywania i wydawania zużytej odzieży,


2. spełnienie warunków sanitarno-epidemiologicznych,


3. dostępność do lokalu dla osób starszych i niepełnosprawnych,


4. określenie godzin i dni otwarcia punktów oraz upowszechnienie tej informacji,


5posiadany wkład własny w wysokości co najmniej 30% kosztów zadania.


Zadanie nr 3


1.posiadanie pomieszczeń i warunków do przechowywania i wydawania żywności, spełniających wymogi sanitarno-epidemiologiczne,


2. dostępność punktu dla osób starszych i niepełnosprawnych,


3. pozyskiwanie żywności we własnym zakresie,


4. paczkowanie wydawanej żywności,


5. posiadany wkład własny w wysokości co najmniej 30 % kosztów zadania.


Zadanie 4


1.udzielanie pomocy i wsparcia osobom dowiezionym z miasta Radomska przez służby porządkowe,


2. udzielanie schronienia przez min. 2 doby, zapewnianie w ciągu doby min. 1 gorącego posiłku,


3. zapewnianie podstawowej pomocy medycznej,


4. możliwość wymiany odzieży oraz niezbędnego uzupełnienia odzieży,


5. posiadany wkład własny w wysokości co najmniej 30 % kosztów zadania.


Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Tadeusiak
email: promocja@radomsko.pl tel.:044 685 44 55 fax: 044 685 45 13
, w dniu:  31‑01‑2007 14:09:43
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Katarzyna Tadeusiak
email: promocja@radomsko.pl tel.:044 685 44 55 fax: 044 685 45 13
, w dniu:  31‑01‑2007 14:09:43
Data ostatniej aktualizacji:
31‑01‑2007 14:09:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie