Kultura fizyczna i rekreacja


Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. Nr 96, poz. 873z 2003 r. z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr IV/30/06 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Radomska z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami z Nimi Zrównanymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007.

Prezydent Miasta Radomska

ogłasza

otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i rekreacji realizowanych w okresie nie wcześniej niż od dnia 12 marca 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

I. W konkursie mogą brać udział:

1. organizacje pozarządowe,

2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia

i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego

3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

4. jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

II. Zadania zgłoszone do konkursu i wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie:

1. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży i umożliwienie udziału w imprezach sportowo-rekreacyjnych w następujących dziedzinach sportowych:

a) piłka nożna
- do 86.000 zł.

b) lekka atletyka
- do 16.000 zł.

c) pływanie oraz dwu, trój i pięciobój nowoczesny

- do 16.000 zł.

d)zapasy styl klasyczny

- do 44.000 zł.

e) podnoszenie ciężarów

- do 44.000 zł.

f)tenis stołowy

- do 12.500 zł.

g) piłka koszykowa

- do 15.000 zł.

h) żeglarstwo sportowe

- do 3.500 zł.

2. Zapewnienie bezpieczeństwa odpoczywającym nad wodą ,,Płytka wyobraźnia" - do 5.000 zł.

3. ,,Rekreacja - zdrowy styl życia" - aktywne formy spędzania wolnego czasu - do 8.000 zł.

III. Oferty, zgodne ze wzorem określonym w § 5 Regulaminu konkursu, wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do godz. 15.30 dnia 2 marca 2007 roku osobiście w pokoju nr 113, I p Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, lub za pośrednictwem poczty, w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,,Konkurs ofert - Kultura fizyczna i rekreacja".

IV. Informacje, Regulamin konkursu, formularze ofert, załączniki oraz szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zadania dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta www.radomsko.pl oraz w Wydziale Spraw Społecznych -parter pok. 2;

II piętro, pok. 216 w godz. 8.00 - 15.00.

V. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz w Karcie Współpracy Gminy Miejskiej Radomsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r.

VI. Oferty rozpatrzone zostaną do dnia 10 marca 2007 r. przez Zespół Oceniający powołany przez Prezydenta Miasta Radomska w oparciu o następujące kryteria:

1.zgodność zadania z priorytetami ogłoszonymi w Rocznym Programie Współpracy na 2007 rok,

2.merytoryczna wartość przedsięwzięcia (zgodność ze szczegółowymi wymaganiami realizacji zadania),

3.doświadczenie i możliwość realizacji zadania przez oferenta (posiadana baza, zaplecze, środki techniczne, wykwalifikowana kadra, wolontariat),

4.kalkulacja kosztów zadania w stosunku do zakresu rzeczowego zadania (stosunek nakładów do efektów),

5. ilość mieszkańców korzystających z zadania oraz planowane efekty,

6. możliwość kontynuacji przedsięwzięcia,

7. dotychczasowa współpraca z samorządem.

VII. Przedmiotem dofinansowania nie mogą być koszty poniesione na cele wymienione w § 15 Regulaminu konkursu oraz koszty określone w szczegółowych wymaganiach dotyczących realizacji zadania.

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu podane zostanie do publicznej wiadomości na stronach internetowych Urzędu Miasta www.radomsko.pl , na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta ,

w dzienniku o zasięgu lokalnym.

IX. Odrzuceniu podlegają oferty:

1. złożone na drukach innych niż wskazane w § 15 Regulaminu konkursu i ogłoszeniu,

2. niekompletne (nie dopuszcza się uzupełniania ofert po terminie ich złożenia),

3. złożone po terminie,

4. złożone przez podmiot nie uprawniony (inny niż wymieniony w pkt. I ogłoszenia)

5. złożony przez podmiot, który w minionym roku udzielonej dotacji nie rozliczył bądź rozliczył po upływie określonego terminu,

6. przesłane drogą elektroniczną.

X. W 2006 roku wymienione w ogłoszeniu zadania realizowane były przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego przy wsparciu budżetu miasta w następujących kwotach:

Zadanie 1

a) 88.000 zł. g) 17.000 zł.

b) 14.000 zł. h) nie było realizowane .

c) 18.000 zł.

d) 37.000 zł.

e) 49.000 zł.

f) 12.000 zł.

Zadanie 2 4.000 zł.

Zadanie 3 7.000 zł.

Szczególne wymagania dotyczące realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej znajdują się w załączniku do oferty.

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i rekreacji:

I. Zadanie pt. ,,Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży….."

(zadania od pkt. a do h )

1.szkolenie obejmuje dzieci i młodzież z miasta Radomska z wyłączeniem kategorii seniora,

2. uczestnik szkolenia sportowego musi posiadać status członka radomszczańskiego stowarzyszenia, aktualne badania lekarskie i być ubezpieczonym (NW, OC) przez stowarzyszenie,

3. szkoleniowcy zatrudnieni w stowarzyszeniu do prowadzenie zadań muszą posiadać kwalifikacje zawodowe zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie MEN i S),

4. szkoleniowiec uczestniczący w realizacji zadania publicznego ze środków miejskich może otrzymać dofinansowanie płac z jednego stowarzyszenia kultury fizycznej,

5. zajęcia w każdej zorganizowanej grupie szkoleniowej muszą być prowadzone w sposób ciągły od 12 marca do 31 grudnia 2007 roku w wymiarze 3 razy w tygodniu po 90 minut

i uwzględniać udział w zawodach i zgrupowaniach sportowych,

6. jeden szkoleniowiec może prowadzić nie więcej niż dwie grupy szkoleniowe,

7. szkolenie musi być udokumentowane,

8. koszt udziału zawodnika w imprezie nie może przekroczyć 70 zł. na osobodzień i może dotyczyć: zakwaterowania, wyżywienia, opłaty startowej, transportu i komunikatu

z zawodów,

9. koszt udziału zawodnika i trenera w zgrupowaniu sportowym podlega dofinansowaniu ze środków miejskich w 50%,

10. koszt udziału zawodnika w zajęciach Szkoły Mistrzostwa Sportowego podlega dofinansowaniu ze środków miejskich w 50 %.

11. z dofinansowania ze środków miejskich nie mogą być rozliczane koszty określone w § 15 Regulaminu konkursu oraz koszty związane z:

- opłatą licencyjną pełnoletniego zawodnika, trenera, stowarzyszenia, obiektu sportowego stowarzyszenia,

- ,,zakupem" wypożyczeniem czy też inną formą przejęcia zawodnika z innego stowarzyszenia,

- zapłatą kar nałożonych na zawodnika, trenera, stowarzyszenia, organizatora imprezy masowej,

- wypłatą diet, nagród i stypendiów,

- wyjazdem zawodnika, trenera poza granice kraju,

- udziałem trenera w szkoleniu, konferencjach,

12. koszty pośrednie służące realizacji zadania nie mogą przekroczyć 10% przyznanych

z miasta środków finansowych,

13. przesunięcia pomiędzy zaplanowanymi rodzajami kosztów nie mogą przekroczyć ogółem 20% przyznanej z miasta dotacji,

14. oferent musi posiadać bazę sportową przystosowaną do prowadzenia szkolenia (własną, dzierżawioną lub wynajętą),

15. posiadany wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 30% kosztów zadania.

II. Zadanie pt. ,,Zapewnienie bezpieczeństwa odpoczywającym nad wodą ,,Płytka wyobraźnia".

1.odbiorcami programu mają być mieszkańcy miasta Radomska oraz osoby korzystające

z kąpielisk podległych miastu,

2. program obejmuje: przeprowadzenie kontroli bezpieczeństwa kąpielisk, wyznaczenie

i oznaczenie kąpielisk, opracowanie społecznych dyżurów na kąpieliskach podległych miastu, działania profilaktyczne i prewencyjne: nauka pływania, zawody pływackie, pokazy ratownicze, prelekcje w szkołach podległych miastu, szkolenie na stopnie ratownika, dokształcanie i podnoszenie sprawności ratowników pełniących dyżury na obiektach wodnych podległych miastu.

3. oferent musi posiadać wymagane prawem uprawnienia do realizacji Programu oraz doświadczenie,

4. oferent musi prowadzić działalność statutową w zakresie Programu ,,Bezpieczeństwo nad wodą",

5. oferent musi dysponować wystarczającą ilością kadry, posiadającą kwalifikacje określone przepisami prawa,

6. realizujący Program ratownicy muszą być ubezpieczeni (NW i OC) przez oferenta,

7. realizacja programu musi odbywać się w okresie od 12 marca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r i być zgodna z przygotowanym i przedłożonym harmonogramem

8. koszty pośrednie związane z realizacją programu nie mogą być wyższe niż 10% przyznanych przez miasto środków,

9. przesunięcia pomiędzy rodzajami zaplanowanych kosztów nie mogą przekroczyć ogółem 20% pochodzącej z miasta dotacji,

10. z dofinansowania ze środków miejskich nie mogą być realizowane koszty o których mowa w § 15 Regulaminu oraz koszty związane z: zapłatą kar nałożonych na ratowników, oferenta, zapłatą diet, nagród, wyjazdem ratowników poza granice kraju,

11. posiadany wkład własny nie mniejszy niż 30% kosztów zadania.

III. Zadanie pt. ,,Rekreacja - zdrowy styl życia" - aktywne formy spędzania wolnego czasu".

1.zadanie musi być adresowane do jak największej grupy Radomszczan ,

2. ma promować różne dyscypliny sportu oraz zdrowy tryb życia,

3. proponowane zajęcia, imprezy muszą być przeprowadzane na przystosowanych obiektach, przy użyciu bezpiecznych urządzeń, z obsługą instruktorską, sędziowską, medyczną

i techniczną,

4. realizacja Programu ma odbywać się w okresie od 12 marca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. zgodnie z przygotowanym i złożonym Harmonogramem,

5. oferent musi prowadzić działalność statutową w zakresie realizacji Programu i posiadać doświadczenie,

6. koszty pośrednie związane z realizacją Programu nie mogą być wyższe niż 10% przyznanych z miasta środków finansowych,

7. przesunięcia pomiędzy rodzajami zaplanowanych kosztów nie mogą przekroczyć ogółem 20% przyznanej przez miasto dotacji,

8. z dofinansowania ze środków miejskich nie mogą być rozliczone koszty, których mowa

w § 15 Regulaminu konkursu,

9. przedmiotem dofinansowania mogą być koszty poniesione z tytułu:

- wynagrodzeń wypłacanych z tytułu umowy zlecenia, o dzieło,

- nagród rzeczowych,

- zakupu materiałów,

- usługi obce np. transport,

10. posiadany wkład własny nie mniejszy niż 30% kosztów zadania.

Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Tadeusiak
email: promocja@radomsko.pl tel.:044 685 44 55 fax: 044 685 45 13
, w dniu:  01‑02‑2007 13:37:08
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Katarzyna Tadeusiak
email: promocja@radomsko.pl tel.:044 685 44 55 fax: 044 685 45 13
, w dniu:  01‑02‑2007 13:37:08
Data ostatniej aktualizacji:
01‑02‑2007 13:37:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie