Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego


Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. Nr 96, poz. 873z 2003 r. z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr IV/30/06 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Radomska z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami z Nimi Zrównanymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007.

Prezydent Miasta Radomska

ogłasza

otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowanych w okresie nie wcześniej niż od dnia 12 marca 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

I. W konkursie mogą brać udział:

1. organizacje pozarządowe,

2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia

i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego

3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

4. jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

II. Zadania zgłoszone do konkursu i wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie:

1.Edukacja kulturalna i artystyczna mieszkańców miasta - prowadzenie stałych form pracy artystycznej
- do 16.000 zł.

2. Wspieranie organizacji wydarzeń artystycznych i kulturalnych w dziedzinie:

-śpiewów chóralnych
- do 7.000 zł.

-fotografii
-do 10.000 zł.

3. Wydanie drukiem niskonakładowych, niekomercyjnych wydawnictw, książek, publikacji tematycznie związanych z miastem Radomskiem
-do 7.000 zł.

III. Oferty, zgodne ze wzorem określonym w § 5 Regulaminu konkursu, wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do godz. 15.30 dnia 2 marca 2007 roku osobiście w pokoju nr 113, I p Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, lub za pośrednictwem poczty, w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,,Konkurs ofert - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego".

IV. Informacje, Regulamin konkursu, formularze ofert, załączniki oraz szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zadania dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta www.radomsko.pl oraz w Wydziale Spraw Społecznych -parter pok. 2; II piętro, pok. 216 w godz. 8.00 - 15.00.

V. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz w Karcie Współpracy Gminy Miejskiej Radomsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r.

VI. Oferty rozpatrzone zostaną do dnia 10 marca 2007 r. przez Zespół Oceniający powołany przez Prezydenta Miasta Radomska w oparciu o następujące kryteria:

1.zgodność zadania z priorytetami ogłoszonymi w Rocznym Programie Współpracy na 2007 rok,

2.merytoryczna wartość przedsięwzięcia (zgodność ze szczegółowymi wymaganiami realizacji zadania),

3.doświadczenie i możliwość realizacji zadania przez oferenta (posiadana baza, zaplecze, środki techniczne, wykwalifikowana kadra, wolontariat),

4.kalkulacja kosztów zadania w stosunku do zakresu rzeczowego zadania (stosunek nakładów do efektów),

5. ilość mieszkańców korzystających z zadania oraz planowane efekty,

6. możliwość kontynuacji przedsięwzięcia,

7. dotychczasowa współpraca z samorządem.

VII. Przedmiotem dofinansowania nie mogą być koszty poniesione na cele wymienione w § 15 Regulaminu konkursu oraz koszty określone w szczegółowych wymaganiach dotyczących realizacji zadania.

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu podane zostanie do publicznej wiadomości na stronach internetowych Urzędu Miasta www.radomsko.pl , na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta ,w dzienniku o zasięgu lokalnym.

IX. Odrzuceniu podlegają oferty:

1. złożone na drukach innych niż wskazane w § 15 Regulaminu konkursu i ogłoszeniu,

2. niekompletne (nie dopuszcza się uzupełniania ofert po terminie ich złożenia),

3. złożone po terminie,

4. złożone przez podmiot nie uprawniony (inny niż wymieniony w pkt. I ogłoszenia)

5. złożony przez podmiot, który w minionym roku udzielonej dotacji nie rozliczył bądź rozliczył po upływie określonego terminu,

6. przesłane drogą elektroniczną.

X. W 2006 roku wymienione w ogłoszeniu zadania realizowane były przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego przy wsparciu budżetu miasta w następujących kwotach:

Zadanie 1 13.000 zł.

Zadanie 2 15.000 zł.

Zadanie 3 4.000 zł.

Szczególne wymagania dotyczące realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej znajdują się w załączniku do oferty.

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zadań publicznych z udziałem organizacji pozarządowych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

  1. zadanie musi być realizowane na rzecz mieszkańców Radomska,
  2. oferent jest zobowiązany prowadzić działalność statutową w zakresie zadania publicznego, na które składa ofertę, w ramach zadań objętych konkursem,
  3. oferent musi dysponować wykwalifikowaną kadrą zdolną do realizacji wybranego zadania, musi też posiadać doświadczenie w realizacji takich samych lub podobnych przedsięwzięć,
  4. oferent musi posiadać bazę do realizacji zadania (własną, dzierżawioną lub wynajętą),
  5. oferent jest zobowiązany sporządzić i przedłożyć harmonogram realizacji zadania,
  6. realizując zadanie oferent zobowiązany jest znać i stosować obowiązujące przepisy prawne,
  7. prowadzenia stałych form, zajęć musi odbywać się w sposób ciągły od 12 marca do 31 grudnia 2007 roku, co najmniej dwa razy w tygodniu po 90 minut i musi być udokumentowane,
  8. z dofinansowania ze środków z budżetu miasta nie mogą być rozliczone koszty określone w § 15 Regulaminu konkursu,
  9. przedmiotem dofinansowania mogą być koszty poniesione z tytułów:

- honorariów autorskich, wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów zlecenia lub o dzieło,

- nagród rzeczowych,

- zakup materiałów bezpośrednio służących realizacji zadania,

- zakupu usług obcych, np. transport, koszt druku, nocleg, wyżywienia

10. koszty pośrednie służące realizacji zadania nie mogą przekroczyć 5 % przyznanych z budżetu miasta środków finansowych,

11. przesunięcie pomiędzy rodzajami zaplanowanych rodzajów kosztów nie mogą przekroczyć ogółem 10 % przyznanej z budżetu miasta dotacji,

12. oczekiwany wkład własny nie mniejszy niż 30 % kosztów zadania.Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Tadeusiak
email: promocja@radomsko.pl tel.:044 685 44 55 fax: 044 685 45 13
, w dniu:  01‑02‑2007 13:44:58
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Katarzyna Tadeusiak
email: promocja@radomsko.pl tel.:044 685 44 55 fax: 044 685 45 13
, w dniu:  01‑02‑2007 13:44:58
Data ostatniej aktualizacji:
01‑02‑2007 13:44:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie