Ochrona środowiska i przyrody


Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003 r. z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr IV/30/06 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Radomska z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami z Nimi Zrównanymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007

Prezydent Miasta Radomska

Ogłasza

otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia zadań publicznych w zakresie ochrony środowiska i przyrody w okresie nie wcześniej niż od dnia 30 marca 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

I. W konkursie mogą brać udział:

1. organizacje pozarządowe,

2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego

3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

4. jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.


II. Zadania zgłoszone do konkursu i wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie:

1. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży - 5.000,00 zł

2. Przeciwdziałanie bezdomności psów i kotów - 5.000,00 zł

III. Oferty, zgodne ze wzorem określonym w § 5 Regulaminu konkursu, wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do godz. 1530 dnia 16 marca 2007 roku osobiście w pokoju nr 113, I p Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, lub za pośrednictwem poczty, w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,,Konkurs ofert - ochrona środowiska i przyrody".

IV. Informacje, Regulamin konkursu, formularze ofert, załączniki oraz szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zadania dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta www.radomsko.pl oraz w Biurze Ochrony Środowiska i Rolnictwa - III piętro, pok. 307 w godz. 8.00 - 15.00.

V. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz w Karcie Współpracy Gminy Miejskiej Radomsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r.

VI. Oferty rozpatrzone zostaną do dnia 27 marca 2007 r. przez Zespół Oceniający powołany przez Prezydenta Miasta Radomska w oparciu o następujące kryteria:

1. zgodność zadania z priorytetami ogłoszonymi w Rocznym Programie Współpracy na 2007 rok,

2. merytoryczna wartość przedsięwzięcia (zgodność ze szczegółowymi wymaganiami realizacji zadania),

3. doświadczenie i możliwość realizacji zadania przez oferenta (posiadana baza, zaplecze, środki techniczne, wykwalifikowana kadra, wolontariat),

4. kalkulacja kosztów zadania w stosunku do zakresu rzeczowego zadania (stosunek nakładów do efektów),

5. ilość mieszkańców korzystających z zadania oraz planowane efekty,

6. możliwość kontynuacji przedsięwzięcia,

7. dotychczasowa współpraca z samorządem.

VII. Przedmiotem dofinansowania nie mogą być koszty poniesione na cele wymienione w § 15 Regulaminu konkursu oraz koszty określone w szczegółowych wymaganiach dotyczących realizacji zadania.

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu podane zostanie do publicznej wiadomości na stronach internetowych Urzędu Miasta www.radomsko.pl , na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta ,w dzienniku o zasięgu lokalnym.

IX. Odrzuceniu podlegają oferty:

1. złożone na drukach innych niż wskazane w § 15 Regulaminu konkursu i ogłoszeniu,

2. niekompletne (nie dopuszcza się uzupełniania ofert po terminie ich złożenia),

3. złożone po terminie,

4. złożone przez podmiot nie uprawniony (inny niż wymieniony w pkt. I ogłoszenia)

5. złożony przez podmiot, który w minionym roku udzielonej dotacji nie rozliczył bądź rozliczył po upływie określonego terminu,

6. przesłane drogą elektroniczną.

X. W 2006 roku wymienione w ogłoszeniu zadania realizowane były przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego przy wsparciu budżetu miasta w następujących kwotach:

Zadanie 1 nie realizowane

Zadanie 2 nie realizowane


Szczególne wymagania dotyczące realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska i przyrody znajdują się w załączniku do oferty.

Szczególne wymagania dotyczące realizacji zadań publicznych z udziałem organizacji pozarządowych i podmiotów z nimi zrównanych prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony środowiska i przyrody (dotyczy zadań wymienionych od 1 do 2 w ogłoszeniu o konkursie).


Wymagania ogólne:

1. zadanie musi być realizowane na rzecz mieszkańców Radomska,


2. oferent musi prowadzić działalność statutową w zakresie zadania publicznego, na które składa ofertę, w ramach zadań objętych konkursem,


3. oferent musi posiadać: bazę do realizacji zadania (własną, dzierżawioną lub wynajętą), dysponować odpowiednio wykwalifikowaną kadrą zdolną do realizacji zadania, posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu,


4. oferent zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć harmonogram realizacji zadania,


5. realizując zadanie oferent zobowiązany jest znać i stosować obowiązujące w tej dziedzinie życia społecznego przepisy prawne,


6. z dofinansowania ze środków miejskich nie mogą być rozliczone koszty określone w § 15 Regulaminu konkursu,


7. koszty pośrednie, służące realizacji zadania nie mogą przekroczyć 10% przyznanych z budżetu miasta środków finansowych,


8. przesunięcie pomiędzy rodzajami zaplanowanych rodzajów kosztów nie mogą przekroczyć ogółem 10 % przyznanej z miasta dotacji.

9. posiadany wkład własny w wysokości co najmniej 30 % kosztów zadania.


Wymagania szczegółowe:


Zadanie nr 1

Edukacja ekologiczna dla dzieci i młodzieży:

1. Prowadzenie stałych form pracy, zajęć musi odbywać się w sposób ciągły od 30 marca do 31 grudnia 2007 r. co najmniej raz w tygodniu po 45 minut i musi być udokumentowane.

2. Przedmiotem dofinansowania mogą być koszty poniesione z tytułów:

- honorariów autorskich wynagrodzeń wypłaconych na podstawie umów o dzieło, zlecenie

- nagród rzeczowych

- zakupu materiałów bezpośrednio służących realizacji zadania

- zakupu usług obcych np. transport, koszt druku czasopism, folderów, plakatów, informatorów.

Zadanie nr 2

Przeciwdziałanie bezdomności psów i kotów:

1. Przedmiotem dofinansowania mogą być koszty poniesione z tytułu realizacji umowy-zlecenia przez gabinety weterynaryjne dotyczące między innymi sterylizacji bezdomnych kotów z terenu miasta Radomska, a także zapewnienie opieki po zabiegu.

2. Wyłonienie gabinetu weterynaryjnego musi być zgodne z ustawa o zamówieniach publicznych.

3. Gabinet weterynaryjny musi być zarejestrowany i prowadzący działalność na terenie miasta Radomska, musi posiadać pomieszczenia do prowadzenia zabiegu sterylizacji oraz do zapewnienia opieki po zabiegu, spełniające wymagania sanitarno-weterynaryjne.Informacja wytworzona przez:
amlynarski , w dniu:  19‑02‑2007 13:53:28
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Młynarski
email: rzecznik@radomsko.pl tel.:044 685 44 77 fax: 044 685 45 13
, w dniu:  19‑02‑2007 13:53:28
Data ostatniej aktualizacji:
19‑02‑2007 13:53:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie