Oświata i Wychowanie


Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. Nr 96, poz. 873z 2003 r. z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr IV/30/06 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Radomska z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami z Nimi Zrównanymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007.


Prezydent Miasta Radomska

ogłasza

otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia zadań publicznych w zakresie Oświaty i Wychowania realizowanych w okresie nie wcześniej niż od dnia 23 marca 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.


I. W konkursie mogą brać udział:

1. organizacje pozarządowe,

2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego

3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

4. jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.


II. Zadania zgłoszone do konkursu i wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie:

1. Edukacja prospołeczna dzieci i młodzieży - 30.000 zł.


III. Oferty, zgodne ze wzorem określonym w § 5 Regulaminu konkursu, wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do godz. 15.30 dnia 20 marca 2007 roku osobiście w pokoju nr 113, I p Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, lub za pośrednictwem poczty, w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,,Konkurs ofert - Oświata i Wychowanie".


IV. Informacje, Regulamin konkursu, formularze ofert, załączniki oraz szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zadania dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta www.radomsko.pl oraz w Wydziale Edukacji i Wychowania - I p. pok. 110 i 121; w godz. 8.00-15.00.


V. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz w Karcie Współpracy Gminy Miejskiej Radomsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r.


VI. Oferty rozpatrzone zostaną do dnia 23 marca 2007 r. przez Zespół Oceniający powołany przez Prezydenta Miasta Radomska w oparciu o następujące kryteria:

1. zgodność zadania z priorytetami ogłoszonymi w Rocznym Programie Współpracy na 2007 rok,

2. merytoryczna wartość przedsięwzięcia (zgodność ze szczegółowymi wymaganiami realizacji zadania),

3. doświadczenie i możliwość realizacji zadania przez oferenta (posiadana baza, zaplecze, środki techniczne, wykwalifikowana kadra, wolontariat),

4. kalkulacja kosztów zadania w stosunku do zakresu rzeczowego zadania (stosunek nakładów do efektów),

5. ilość mieszkańców korzystających z zadania oraz planowane efekty,

6. możliwość kontynuacji przedsięwzięcia,

7. dotychczasowa współpraca z samorządem.


VII. Przedmiotem dofinansowania nie mogą być koszty poniesione na cele wymienione w § 15 Regulaminu konkursu oraz koszty określone w szczegółowych wymaganiach dotyczących realizacji zadania.


VIII. Rozstrzygnięcie konkursu podane zostanie do publicznej wiadomości na stronach internetowych Urzędu Miasta www.radomsko.pl , na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta, w dzienniku o zasięgu lokalnym.


IX. Odrzuceniu podlegają oferty:

1. złożone na drukach innych niż wskazane w § 15 Regulaminu konkursu i ogłoszeniu,

2. niekompletne (nie dopuszcza się uzupełniania ofert po terminie ich złożenia),

3. złożone po terminie,

4. złożone przez podmiot nie uprawniony (inny niż wymieniony w pkt. I ogłoszenia)

5. złożony przez podmiot, który w minionym roku udzielonej dotacji nie rozliczył bądź rozliczył po upływie określonego terminu,

6. przesłane drogą elektroniczną.


X. W 2006 roku wymienione w ogłoszeniu zadania realizowane były przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego przy wsparciu budżetu miasta w następujących kwotach:

Zadanie 1 10.000 zł.

Szczególne wymagania dotyczące realizacji zadań publicznych z zakresu Oświaty i Wychowania znajdują się w załączniku do oferty.


Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zadań publicznych w zakresie Oświaty i Wychowania:


1. zadanie musi być realizowane na rzecz dzieci i młodzieży z miasta Radomska.

2. realizacja zadania musi obejmować grupę dzieci i młodzieży w wieku szkolnym nie mniejszej niż 100 osób.

3. propozycje działań zawarte w zadaniach powinny dotyczyć wielu dziedzin życia społecznego.

4. oferent zobowiązany jest prowadzić działalność statutową w zakresie zadania publicznego, na które składa ofertę, w ramach zadań objętych konkursem.

5. oferent musi dysponować wykwalifikowaną kadrą, zdolną do realizacji wybranego zadania, musi też posiadać doświadczenie w realizacji takich samych lub podobnych przedsięwzięć.

6. oferent musi posiadać bazę do realizacji zadania (własną, dzierżawioną lub wynajętą).

7. oferent zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć harmonogram realizacji zadania.

8. realizując zadanie oferent zobowiązany jest znać i stosować obowiązujące przepisy prawa.

9. prowadzenie stałych form pracy, zajęć musi odbywać się w sposób ciągły od 23 marca do 31 grudnia 2007 roku, co najmniej 1 raz w tygodniu po 90 min. i musi być udokumentowane.

10. z dofinansowania ze środków miejskich nie mogą być rozliczone koszty określone w § 15 Regulaminu konkursu.

11. koszty pośrednie, służące realizacji zadania nie mogą przekroczyć 10% przyznanych z budżetu miasta środków finansowych.

12. przesunięcia pomiędzy rodzajami zaplanowanych rodzajów kosztów nie mogą ogółem przekroczyć 15% przyznanej z miasta dotacji.

13. posiadanie przez oferenta wkładu własnego w wysokości co najmniej 30% kosztów zadania.

Informacja wytworzona przez:
amlynarski , w dniu:  18‑02‑2007 22:52:31
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Młynarski
email: rzecznik@radomsko.pl tel.:044 685 44 77 fax: 044 685 45 13
, w dniu:  18‑02‑2007 22:52:31
Data ostatniej aktualizacji:
18‑02‑2007 22:52:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie