Wypoczynek dzieci i młodzieży


Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dniu 21.06.2006 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży Prezydent Miasta Radomska postanowił udzielić wsparcia finansowego na:

 1. Wyjazdy wakacyjne dzieci i młodzieży - kwota 20.000,00,-Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Radomsko
 2. Zajęcia kulturalne, sportowe i krajoznawcze dla dzieci i młodzieży pozostającej w miejscu zamieszkania - kwota 4.000,00,-Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Radomsku
 3. "Zaczaruj z nami lato 2006" - półkolonie w mieście - kwota 4.000,00,-Terenowy Oddział Stowarzyszenia Ochotniczych Hufców Pracy
 4. "Wakacje z MDK" - kwota 4.000,00,-Miejski Dom Kultury w Radomsku
 5. Zajęcia kulturalne, sportowe i krajoznawcze dla dzieci i młodzieży pozostającej w miejscu zamieszkania - kwota 4.000,00,-Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Radomsko
 6. "Lato w różowych kolorach" - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych - kwota 4.000,00,-Oddział Stowarzyszenia Parafiada im. Jana Pawła II
Zarządzenie Nr 47/2006
Prezydenta Miasta Radomska
z dnia 17 maja 2006 rokuw sprawie: wprowadzenia Regulaminu otwartych konkursów zadań publicznych z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży.

Na podstawie art.30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.: Nr 142, poz.1591; z 2002: Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r: Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r Nr 116, poz.1203; z 2005r: Nr 172 poz. 1441; z 2006r: Nr 17 poz. 128) oraz art. 11 ust.1 i 2 w związku z art.13 ust.1 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003: Nr 96, poz.873; z 2004r: Nr 64, poz.593, Nr 116, poz.1203, Nr 210, poz.2135; z 2005: Nr 155 poz. 1298, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, Nr 249 poz. 2104) zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się Regulamin otwartych konkursów zadań publicznych z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży stanowiący Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Regulamin otwartego konkursu ofert dla zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży.


§ 1

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć:

 1. organizacje pozarządowe.
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
 3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
 4. jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nienadzorowane.


§ 2

Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert nie mogą prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do przedmiotu oferty.

§ 3

Ogłoszony przez Prezydenta Miasta Radomska otwarty konkurs ofert dotyczywsparcia realizacji zadań publicznych określonych w art.4 ust.1 pkt 12 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873; z 2004r.: Nr 64, poz 593, Nr 116, poz.1203, Nr 210, poz.2135; z 2005r: Nr 155 poz. 1298, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, Nr 249 poz. 2104).

§ 4

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert , zamieszczone zostanie w dzienniku o zasięgu lokalnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w siedzibie Urzędu Miasta Radomska na tablicy ogłoszeń. Ponadto ogłoszenie wraz z Regulaminem konkursu dostępne będzie na stronie internetowej Urzędu Miasta www.radomsko.pl

§ 5

Oferta konkursowa musi być sporządzona na druku określonym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 października 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2003r, Nr 193,poz.1891), a także uzupełniona o wymagane załączniki (aktualny wypis z właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności, statutu podmiotu, sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności za rok ubiegły lub w przypadku krótszej działalności, za okres tej działalności, oświadczenie podmiotu)

§ 6

Formularze ofert oraz szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zadań dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta www.radomsko.pl oraz w Wydziale Edukacji, Kultury i Promocji Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5 I p. pok. 121.

§ 7

Oferta powinna być złożona w ciągu 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

§ 8

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Konkurs ofert - Wypoczynek dzieci i młodzieży" na adres Urząd Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5 lub osobiście w pokoju 113, I p. Urzędu Miasta Radomska, w godz. 8.00 - 15.00.

§ 9

Składane oferty będą rejestrowane w Rejestrze Ofert prowadzonym przez Wydział Edukacji, Kultury i Promocji.

§ 10

Wydział Edukacji, Kultury i Promocji dokona weryfikacji złożonych ofert pod względem wymogów określonych w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie . Oferty nie spełniające wymogów zostaną odrzucone.

§ 11

Złożona oferta podlegać będzie także odrzuceniu jeżeli:

 1. oferentem jest podmiot, który w minionym roku udzieloną dotację nie rozliczył lub rozliczył po upływie określonego terminu
 2. została złożona po upływie terminu określonego w ogłoszeniu o konkursie
 3. została sporządzona na druku innym niż wskazane w Regulaminie i ogłoszeniu
 4. jest niekompletna ( nie dopuszcza się uzupełniania ofert po terminie ich złożenia )
 5. została złożona przez podmiot nieuprawniony( inny niż wymieniony w pkt. 1 )
 6. została przesłana drogą elektroniczną.


§ 12

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

§ 13

Oceny złożonych i zakwalifikowanych ofert dokona Zespół Oceniający powołany przez Prezydenta Miasta Radomska.

§ 14

Przy rozpatrywaniu ofert Zespół Oceniający będzie brał pod uwagę następujące kryteria:

 1. merytoryczna wartość przedsięwzięcia (zgodność ze szczegółowymi wymaganiami realizacji zadania),
 2. doświadczenie i możliwości oferenta w zakresie realizacji zadania będącego przedmiotem oferty (posiadane środki techniczne, wykwalifikowana kadra, wolontariat),
 3. kalkulacja kosztów zadania w stosunku do zakresu rzeczowego zadania ( stosunek nakładów do efektów ),zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta oraz wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania (procentowy udział środków własnych),
 4. ilość mieszkańców korzystających z zadania oraz planowane efekty,
 5. możliwość kontynuacji przedsięwzięcia.


§ 15

Określone w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert środki finansowe nie mogą być wydatkowane na finansowanie kosztów innych niż bezpośrednio dotyczących realizowanego zadania np. nie mogą być wydatkowane na:

 • działalność gospodarczą,
 • zadania i zakupy inwestycyjne,
 • remont, budowę, zakup budynków lub lokali,
 • zakup gruntów,
 • pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
 • spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek, zobowiązań,
 • wynagrodzenie osób nie związanych z realizacją zadania.


§ 16

Zespół Oceniający przedłoży Prezydentowi Miasta Radomska wykaz oferentów do realizacji zadań określonych w ogłoszonym konkursie ofert.

§ 17

Wykaz, o którym mowa w § 15 Regulaminu, po zaakceptowaniu przez Prezydenta Miasta Radomska, zostanie zamieszczony w dzienniku o zasięgu lokalnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w siedzibie Urzędu Miasta Radomska na tablicy ogłoszeń . Dostępny będzie na stronie internetowej Urzędu Miasta www.radomsko.pl

§ 18

Wydział Edukacji, Kultury i Promocji powiadomi pisemnie oferenta o wynikach konkursu, podając uzasadnienie. Od podjętej decyzji nie przysługuje oferentowi odwołanie.

§ 19

Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa pomiędzy Gminą Miasta Radomska, a oferentem wybranym w wyniku konkursu ofert.

Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Mazur
email: gm@radomsko.pl tel.:44 685 45 00
, w dniu:  24‑08‑2006 16:39:10
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Mazur
email: gm@radomsko.pl tel.:44 685 45 00
, w dniu:  24‑08‑2006 16:39:10
Data ostatniej aktualizacji:
24‑08‑2006 16:39:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie