Kultura fizyczna i rekreacja


Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XLI/338/05 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Radomsko z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami z Nimi Zrównanymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006

Prezydent Miasta Radomska
ogłasza
otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i rekreacji realizowanych w okresie nie wcześniejszym niż od dnia 7 lutego 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.
 1. W konkursie mogą brać udział
  1. organizacje pozarządowe,
  2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  4. jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.


 2. Zadania zgłoszone do konkursu i wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie:
  1. szkolenie sportowe oraz organizowanie i udział w zawodach i imprezach sportowo-rekreacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej do - 88.000,-
  2. szkolenie sportowe oraz organizowanie i udział w zawodach i imprezach sportowo-rekreacyjnych w zakresie piłki koszykowej chłopcówdo -17.000,-
  3. szkolenie sportowe oraz organizowanie i udział w zawodach i imprezach sportowo- rekreacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego do - 12.000,-
  4. szkolenie sportowe oraz organizowanie i udział w zawodach i imprezach sportowo- rekreacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie zapasów w stylu klasycznym do - 37.000,-
  5. szkolenie sportowe oraz organizowanie i udział w zawodach i imprezach sportowo- rekreacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie podnoszenia ciężarów do - 49.000,-
  6. szkolenie sportowe oraz organizowanie i udział w zawodach i imprezach sportowo- rekreacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki do - 14.000,-
  7. szkolenie sportowe oraz organizowanie i udział w zawodach i imprezach sportowo- rekreacyjnych dzieci i młodzieży w pływaniu oraz dwu i trójboju nowoczesnym do - 18.000,-
  8. szkolenie sportowe oraz organizowanie i udział w zawodach i imprezach sportowo- rekreacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie brydża sportowego do - 4.000,-
  9. realizacja programu "Bezpieczeństwo nad wodą " do - 4.000,-
  10. realizacja programu "Sport na co dzień, zdrowie na całe życie" do - 7.000,-


 3. Oferty, zgodne ze wzorem określonym w § 5 Regulaminu konkursu, wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do godz. 15.30 dnia 27 stycznia 2006 roku osobiście w pokoju Nr 113, I p. Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, lub za pośrednictwem poczty, w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Konkurs ofert - Kultura fizyczna i rekreacja".

 4. Informacje, Regulamin konkursu, formularze ofert oraz szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zadania dostępne są w BiuletynieInformacji Publicznej Urzędu Miasta www.radomsko.pl oraz w Wydziale Edukacji, Kultury i Promocji II p.216; I p. pok. 122 w godz. 8.00 - 15.00.

 5. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w Kartcie współpracy Gminy Miejskiej Radomsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.

 6. Oferty rozpatrzone zostaną do dnia 3 lutego 2006 roku przez Zespół Oceniający powołany przez Prezydenta Miasta Radomska w oparciuo następujące kryteria:
  1. zgodność zadania z priorytetami ogłoszonymi w Rocznym ProgramieWspółpracy na 2006 rok,
  2. merytoryczna wartość zadania (zgodność ze szczegółowymi wymaganiamirealizacji zadania),
  3. doświadczenie i możliwości oferenta w zakresie realizacji zadania będącegoprzedmiotem oferty (posiadana baza, zaplecze, środki techniczne,wykwalifikowana kadra, wolontariat),
  4. kalkulacja kosztów zadania w stosunku do zakresu rzeczowego zadania(stosunek nakładów do efektów),
  5. ilość mieszkańców korzystających z zadania oraz planowane efekty,
  6. możliwość kontynuacji przedsięwzięcia,
  7. dotychczasowa współpraca z samorządem.

 7. Przedmiotem dofinansowanie nie mogą być koszty poniesione na cele wymienione w § 15 Regulaminu konkursu oraz koszty określonew szczegółowych wymaganiach dotyczących realizacji zadania.

 8. Rozstrzygnięcie konkursu podane zostanie do publicznej wiadomości na stronach internetowych Urzędu Miasta www.radomsko.pl , na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta, w dzienniku o zasięgu lokalnym a składający ofertę o podjętej decyzji powiadomiony zostanie pisemnie.

 9. Odrzuceniu podlegają oferty:
  1. złożone na drukach innych niż wskazane w § 5 Regulaminu konkursu i w ogłoszeniu,
  2. niekompletne ( nie dopuszcza się uzupełniania ofert po terminie ich złożenia),
  3. złożone po terminie,
  4. złożone przez podmiot nieuprawniony (inny niż wymieniony w pkt.I ogłoszenia),
  5. złożony przez podmiot, który w minionym roku udzieloną dotację nie rozliczył bądź rozliczył po upływie określonego terminu,
  6. przesłane drogą elektroniczną.


 10. W 2005 roku wymienione w ogłoszeniu zadania realizowane były przez organizacje pozarządowe przy wsparciu budżetu miasta następującymi kwotami:
  • Zadanie 1 - 80.000,-
  • Zadanie 2 - 17.000,-
  • Zadanie 3 - 10.000,-
  • Zadanie 4 - 34.000,-
  • Zadanie 5 - 45.000,-
  • Zadanie 6 - 14.000,-
  • Zadanie 7 - 18.000,-
  • Zadanie 8- nie było realizowane
  • Zadanie 9 - 4.000,-
  • Zadanie 10 - 7.000,-
Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i rekreacji:

 1. Zadanie pt. "Szkolenie sportowe dzieci młodzieży ....."
  (zadania od nr 1 do nr 8)
  1. szkolenie obejmuje dzieci i młodzież z miasta Radomska z wyłączeniem kategorii seniora,
  2. uczestnik szkolenia sportowego musi posiadać status członka radomszczańskiego stowarzyszenia, aktualne badania lekarskie i być ubezpieczonym (NW, OC) przez stowarzyszenie,
  3. szkoleniowcy zatrudnieni w stowarzyszeniu do prowadzenia zadań muszą posiadać kwalifikacje zawodowe zgodnie z obowiązującymi przepisami ( Rozporządzenie MENiS),
  4. dofinansowanie ze środków miejskich do płac szkoleniowców nie może dotyczyć grup naborowych,
  5. szkoleniowiec uczestniczący w realizacji zadania publicznego ze środków miejskich może otrzymać dofinansowanie płac z jednego stowarzyszenia kultury fizycznej,
  6. zajęcia w każdej zorganizowanej grupie szkoleniowej muszą być prowadzone w sposób ciągły od 7 lutego do 31 grudnia 2006 roku w wymiarze 3 razy w tygodniu po 90 minut i uwzględniać udział w zawodach i zgrupowaniach sportowych,
  7. jeden szkoleniowiec może prowadzić nie więcej niż dwie grupy szkoleniowe,
  8. szkolenie musi być udokumentowane,
  9. koszt udziału zawodnika w imprezie nie może przekroczyć 60 zł na osobodzień i może dotyczyć : zakwaterowania , wyżywienia, opłaty startowej, transportu i komunikatu z zawodów,
  10. koszt udziału zawodnika i trenera w zgrupowaniu sportowym podlega dofinansowaniu ze środków miejskich w 50%,
  11. koszt udziału zawodnika w zajęciach Szkoły Mistrzostwa Sportowego podlega dofinansowaniu ze środków miejskich w 50%,
  12. z dofinansowania ze środków miejskich nie mogą być rozliczane koszty określone w § 15 Regulaminu konkursu oraz koszty związane z:
   • opłatą licencyjną pełnoletniego zawodnika, trenera, stowarzyszenia,obiektu sportowego stowarzyszenia,
   • "zakupem" wypożyczeniem czy też inną formą przejęcia zawodnika z innego stowarzyszenia,
   • zapłatą kar nałożonych na zawodnika , trenera, stowarzyszenia, organizatora imprezy masowej,
   • wypłatą diet, nagród i stypendiów,
   • wyjazdem zawodnika, trenera poza granice kraju
   • udziałem trenera w szkoleniu, konferencjach
  13. koszty pośrednie służące realizacji zadania nie mogą przekroczyć 10 % przyznanych z miasta środków finansowych,
  14. przesunięcia pomiędzy zaplanowanymi rodzajami kosztów nie mogą przekroczyć ogółem 20% przyznanej z miasta dotacji,
  15. oferent musi posiadać bazę sportową przystosowaną do prowadzenia szkolenia ( własną, dzierżawioną lub wynajętą).


 2. Zadania pt. "Realizacja programu - Bezpieczeństwo nad wodą"
  1. odbiorcami programu mają być mieszkańcy miasta Radomska oraz osoby korzystające z kąpielisk podległych miastu.
  2. program obejmuje: przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa kąpielisk, wyznaczanie i oznaczanie kąpielisk, opracowanie społecznych dyżurów na kąpieliskach podległych miastu, działania profilaktyczne i prewencyjne: nauka pływania, zawody pływackie, pokazy ratownicze, prelekcje w szkołach podległych miastu, szkolenie na stopnie ratownika, dokształcanie i podnoszenie sprawności ratowników pełniących dyżury na obiektach wodnych podległych miastu,
  3. oferent musi posiadać wymagane prawem uprawnienia do realizacji Programu oraz doświadczenie,
  4. oferent musi prowadzić działalność statutową w zakresie Programu "Bezpieczeństwo nad wodą",
  5. oferent musi dysponować wystarczającą ilością kadry, posiadającą kwalifikacje określone przepisami prawa,
  6. realizujący Program ratownicy muszą być ubezpieczone (NW i OC ) przez oferenta,
  7. realizacja programu musi odbywać się w okresie od 7 lutego 2006 do 31 grudnia 2006 i być zgodne z przygotowanym i przedłożonym harmonogramem,
  8. koszty pośrednie związane z realizacją programu nie mogą być wyższe niż 10% przyznanych przez miasto środków,
  9. przesunięcia pomiędzy rodzajami zaplanowanych kosztów nie mogą przekroczyć ogółem 20% pochodzącej z miasta dotacji,
  10. z dofinansowania ze środków miejskich nie mogą być realizowane koszty o których mowa w § 15 Regulaminu orasz koszty związane z: zapłatą kar nałożonych na ratowników, oferenta, zapłatą diet, nagród, wyjazdem ratowników poza granice kraju.


 3. Zadanie pt. "Realizacja programu: Sport na co dzień, zdrowie na całe życie"
  1. zadanie musi być adresowanie do jak największej grupy radomszczańskich dzieci i młodzieży
  2. ma promować różne dyscypliny sportu oraz zdrowy tryb życia,
  3. proponowane zajęcia, imprezy muszą być przeprowadzane na przystosowanych obiektach , przy użyciu bezpiecznych urządzeń, z obsługą instruktorską, sędziowską, medyczną i techniczną,
  4. realizacja Programu ma odbywać się w okresie od marca do grudnia, zgodnie z przygotowanym i złożonym Harmonogramem
  5. udział w zajęciach ma być bezpłatny,
  6. oferent musi prowadzić działalność statutową w zakresie realizacji Programu i posiadać doświadczenie,
  7. koszty pośrednie związane z realizacją Programu nie mogą być wyższe niż 10% przyznanych z miasta środków finansowych
  8. przesunięcia pomiędzy rodzajami zaplanowanych kosztów nie mogą przekroczyć ogółem 20% przyznanej przez miasto dotacji,
  9. z dofinansowania ze środków miejskich nie mogą być rozliczane koszty, o których mowa w § 15 Regulaminu konkursu,
  10. przedmiotem dofinansowania mogą być koszty poniesione z tytułu:
   • wynagrodzeń wypłacanych z tytułu umowy zlecenia, o dzieło,
   • nagród rzeczowych,
   • zakupu materiałów,
   • usługi obce np. transport
Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Mazur
email: gm@radomsko.pl tel.:44 685 45 00
, w dniu:  24‑08‑2006 16:39:51
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Mazur
email: gm@radomsko.pl tel.:44 685 45 00
, w dniu:  24‑08‑2006 16:39:51
Data ostatniej aktualizacji:
24‑08‑2006 16:39:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie