Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego


Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XLI/338/05 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Radomsko z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami z Nimi Zrównanymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006

Prezydent Miasta Radomska
ogłasza
otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowanych w okresie od dnia 7 lutego 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. 1. W konkursie mogą brać udział
  1. organizacje pozarządowe
  2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
  3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
  4. jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.


 2. Zadania zgłoszone do konkursu i wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie:
  1. Prowadzenie stałych form pracy artystycznej w zakresie śpiewów chóralnych - do 13.000,-
  2. Wydanie drukiem niskonakładowych wydawnictw, książek dokumentujących historię miasta Radomska. - do 4.000,-
  3. Festiwal Chóralny "Wschód-Zachód - Zbliżenia Radomsko 2006" - do 7.000,-
  4. Plener Fotograficzny - artystyczna dokumentacja miasta Radomska - do 8.000,-
  5. Edukacja artystyczna i kulturalna dzieci i młodzieży - do 8.000,-


 3. Oferty, zgodne ze wzorem określonym w § 5 Regulaminu konkursu, wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do godz. 15.30 dnia 27 stycznia 2006 roku osobiście w pokoju Nr 113, I p. Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5, lub za pośrednictwem poczty, w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Konkurs ofert - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego".

 4. Informacje, Regulamin konkursu, formularze ofert oraz szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zadania dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta www.radomsko.pl oraz w Wydziale Edukacji, Kultury i Promocji II p.216; I p. pok. 122 w godz. 8.00 - 15.00.

 5. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w Karcie współpracy Gminy Miejskiej Radomsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r.

 6. Oferty rozpatrzone zostaną do dnia 3 lutego 2006 roku przez Zespół Oceniający powołany przez Prezydenta Miasta Radomska w oparciu o następujące kryteria:
  1. zgodność zadania z priorytetami ogłoszonymi w Rocznym Programie Współpracyna 2006r.,
  2. merytoryczna wartość przedsięwzięcia (zgodność ze szczegółowymi wymaganiami realizacji zadania),
  3. doświadczenie i możliwość realizacji zadania przez oferenta (posiadana baza, zaplecze, środki techniczne, wykwalifikowana kadra, wolontariat),
  4. kalkulacja kosztów zadania w stosunku do zakresu rzeczowego zadania (stosunek nakładów do efektów),
  5. ilość mieszkańców korzystających z zadania oraz planowane efekty,
  6. możliwość kontynuacji przedsięwzięcia,
  7. dotychczasowa współpraca z samorządem.


 7. Przedmiotem dofinansowanie nie mogą być koszty poniesione na cele wymienione w § 15 Regulaminu konkursu oraz koszty określone w szczegółowych wymaganiach dotyczących realizacji zadania.

 8. Rozstrzygnięcie konkursu podane zostanie do publicznej wiadomości na stronach internetowych Urzędu Miasta www.radomsko.pl , na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta , w dzienniku o zasięgu lokalnym, a składający ofertę o podjętej decyzji powiadomiony zostanie pisemnie.

 9. Odrzuceniu podlegają oferty:
  1. złożone na drukach innych niż wskazane w § 15 Regulaminu konkursu i ogłoszeniu
  2. niekompletne ( nie dopuszcza się uzupełnianie ofert po terminie ich złożenia)
  3. złożone po terminie
  4. złożone przez podmiot nieuprawniony (inny niż wymieniony w pkt.I ogłoszenia)
  5. złożony przez podmiot, który w minionym roku udzieloną dotację nie rozliczył bądź rozliczył po upływie określonego terminu
  6. przesłane drogą elektroniczną.


 10. W 2005 roku wymienione w ogłoszeniu zadania realizowane były przez organizacje pozarządowe przy wsparciu budżetu miasta w następujących kwotach:
  • Zadanie 1 - 13.000,- Zadanie 2 - 5.000,-
  • Zadanie 3 - 5.000,-
  • Zadanie 4 - 10.000,-
  • Zadanie 6 - 3.000,-


  W 2005r. nie realizowano zadania nr 5.
Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zadań publicznych z udziałem organizacji pozarządowych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ( dotyczy zadań wymienionych w ogłoszeniu o konkursie od nr 1 do nr 5).

 1. zadanie musi być realizowane na rzecz mieszkańców miasta
 2. oferent zobowiązany jest prowadzić działalność statutową w zakresie zadania publicznego, na które składa ofertę, w ramach zadań objętych konkursem
 3. oferent musi dysponować wykwalifikowana kadrą, zdolną do realizacji wybranego zadania, musi też posiadać doświadczenie w realizacji takich samych lub podobnych przedsięwzięć
 4. oferent musi posiadać bazę do realizacji zadania ( własną, dzierżawioną lub wynajętą)
 5. oferent zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć harmonogram realizacji zadania
 6. realizując zadanie oferent zobowiązany jest znać i stosować obowiązujące przepisy prawne
 7. prowadzenie stałych form pracy, zajęć, musi odbywać się w sposób ciągły od 7 lutego do 31 grudnia 2006 roku, co najmniej dwa razy w tygodniu po 90 minut i musi być udokumentowane
 8. z dofinansowania ze środków miejskich nie mogą być rozliczone koszty określone w § 15 Regulaminu konkursu
 9. przedmiotem dofinansowania mogą być koszty poniesione z tytułów:
  • honorariów autorskich, wynagrodzeń wypłaconych na podstawie umów o dzieło lub zlecenie,
  • nagród rzeczowych,
  • zakupu materiałów bezpośrednio służących realizacji zadania,
  • zakupu usług obcych np. transport, koszt druku czasopism, książek, folderów, zaproszeń, plakatów
 10. koszty pośrednie, służące realizacji zadania nie mogą przekraczać 5% przyznanych z miasta środków finansowych
 11. przesunięcia pomiędzy rodzajami zaplanowanych rodzajów kosztów nie mogą przekroczyć ogółem 10% przyznanej z miasta dotacji.
Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Mazur
email: gm@radomsko.pl tel.:44 685 45 00
, w dniu:  24‑08‑2006 16:40:32
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Mazur
email: gm@radomsko.pl tel.:44 685 45 00
, w dniu:  24‑08‑2006 16:40:32
Data ostatniej aktualizacji:
24‑08‑2006 16:40:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie