Pomoc społeczna


Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XLI/338/05 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Radomsko z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami z Nimi Zrównanymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006.

Prezydent Miasta Radomska
ogłasza
otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej realizowanych w okresie nie wcześniej niż od dnia 7 lutego 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.


 1. W konkursie mogą brać udział
  1. organizacje pozarządowe
  2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
  3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
  4. jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.


 2. Zadania zgłoszone do konkursu i wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie:
  1. Prowadzenie jadłodajni dla osób najuboższych do - 13.000 zł
  2. Prowadzenie punktu charytatywnego wydającego używaną odzież potrzebującym zamieszkałym w północno-wschodniej i w północno-zachodniej części miasta do - 2.300 zł
  3. Prowadzenie punktu charytatywnego wydającego chleb,paczki żywnościowe i odzież używaną potrzebującym zamieszkałym w południowo-wschodniej i w południowo-zachodniej części miasta do- 10.000 zł
  4. Działania socjalno- pomocowe na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (w ramach interwencji kryzysowej) do - 12.300 zł


 3. Oferty, zgodne ze wzorem określonym w § 5 Regulaminu konkursu, wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do godz. 15.30 dnia 27 stycznia 2006 roku osobiście w pokoju Nr 113, I p. Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5, lub za pośrednictwem poczty, w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Konkurs ofert - "Pomoc społeczna"

 4. Informacje, Regulamin konkursu, formularze ofert oraz szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zadania dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta www.radomsko.pl oraz w Wydziale Edukacji, Kultury i Promocji II p.216; I p. pok. 122 w godz. 8.00 - 15.00.

 5. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w Karcie współpracy Gminy Miejskiej Radomsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r.

 6. Oferty rozpatrzone zostaną do dnia 3 lutego 2006 roku przez Zespół Oceniający powołany przez Prezydenta Miasta Radomska w oparciu o następujące kryteria:
  1. zgodność zadania z priorytetami ogłoszonymi w Rocznym Programie Współpracy na 2006 rok,
  2. merytoryczna wartość przedsięwzięcia (zgodność ze szczegółowymi wymaganiami realizacji zadania)
  3. doświadczenie i możliwość realizacji zadania przez oferenta (posiadana baza, zaplecze, środki techniczne, wykwalifikowana kadra, wolontariat)
  4. kalkulacja kosztów zadania w stosunku do zakresu rzeczowego zadania (stosunek nakładów do efektów),
  5. ilość mieszkańców korzystających z zadania oraz planowane efekty,
  6. możliwość kontynuacji przedsięwzięcia, 7. dotychczasowa współpraca z samorządem.


 7. Przedmiotem dofinansowanie nie mogą być koszty poniesione na cele wymienione w § 15 Regulaminu konkursu oraz koszty określone w szczegółowych wymaganiach dotyczących realizacji zadania.

 8. Rozstrzygnięcie konkursu podane zostanie do publicznej wiadomości na stronach internetowych Urzędu Miasta www.radomsko.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta , w dzienniku o zasięgu lokalnym, a składający ofertę o podjętej decyzji powiadomiony zostanie pisemnie.

 9. Odrzuceniu podlegają oferty:
  1. złożone na drukach innych niż wskazane w § 15 Regulaminu konkursu i ogłoszeniu,
  2. niekompletne ( nie dopuszcza się uzupełniania ofert po terminie ich złożenia),
  3. złożone po terminie,
  4. złożone przez podmiot nieuprawniony (inny niż wymieniony w pkt.I ogłoszenia),
  5. złożony przez podmiot, który w minionym roku udzieloną dotację nie rozliczył bądź rozliczył po upływie określonego terminu,
  6. przesłane drogą elektroniczną.


 10. W 2005 roku wymienione w ogłoszeniu zadania realizowane były przez organizacje pozarządowe przy wsparciu budżetu miasta w następujących kwotach:
  • Zadanie 1 - 12.000 zł
  • Zadanie 2 - nie było realizowane
  • Zadanie 3 - 4.000 zł
  • Zadanie 4 - 7.000 zł

  Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej znajdują się w załączniku do oferty.

  Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zadań publicznych z udziałem organizacji pozarządowych w zakresie pomocy społecznej ( dotyczy zadań wymienionych w ogłoszeniu o konkursie od nr 1 do nr 3).


  Wymagania ogólne:
  1. zadanie musi być realizowane na rzecz mieszkańców miasta
  2. oferent zobowiązany jest prowadzić działalność statutową w zakresie zadania publicznego, na które składa ofertę, w ramach zadań objętych konkursem
  3. oferent musi dysponować wykwalifikowana kadrą, zdolną do realizacji wybranego zadania, musi też posiadać doświadczenie w realizacji takich samych lub podobnych przedsięwzięć
  4. oferent musi posiadać bazę do realizacji zadania ( własną, dzierżawioną lub wynajętą)
  5. oferent zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć harmonogram realizacji zadania
  6. realizując zadanie oferent zobowiązany jest znać i stosować obowiązujące przepisy prawne
  7. z dofinansowania ze środków miejskich nie mogą być rozliczone koszty określone w § 15 Regulaminu konkursu
  8. koszty pośrednie, służące realizacji zadania nie mogą przekraczać 5% przyznanych z miasta środków finansowych
  9. przesunięcia pomiędzy rodzajami zaplanowanych rodzajów kosztów nie mogą przekroczyć ogółem 10% przyznanej z miasta dotacji.


  Wymagania szczegółowe

  Zadanie Nr 1
  1. lokalizacja jadłodajni - centrum miasta
  2. zapewnione warunki sanitarno-epidemiologiczne
  3. posiadany wkład własny w wysokości co najmnej 40 % kosztów zadania
  4. wydawanie gorących posiłków dla 60-100 osób od poniedziałku do piątku


  Zadanie Nr 2
  1. posiadanie pomieszczenia do przechowywania i wydawania żywności
  2. spełnienie warunków sanitarnych
  3. pozyskiwanie żywności we własnym zakresie
  4. wydawanie żywności paczkowanej
  5. posiadany wkład własny w wysokości co najmniej 40 % zadania


  Zadania Nr 3
  1. udzielanie pomocy osobom przywiezionym przez służby porządkowe (policja, straż miejska)
  2. udzielenie schronienia (1-2 doby) i zapewnienie 1 gorącego posiłku
  3. zapewnienie podstawowej pomocy medycznej.
  Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zadań publicznych z udziałem organizacji pozarządowych w zakresie pomocy społecznej ( dotyczy zadań wymienionych w ogłoszeniu o konkursie od nr 1 do nr 4).


  Wymagania ogólne:
  1. zadanie musi być realizowane na rzecz mieszkańców miasta
  2. oferent zobowiązany jest prowadzić działalność statutową w zakresie zadania publicznego, na które składa ofertę, w ramach zadań objętych konkursem
  3. oferent musi dysponować wykwalifikowana kadrą, zdolną do realizacji wybranego zadania, musi też posiadać doświadczenie w realizacji takich samych lub podobnych przedsięwzięć
  4. oferent musi posiadać bazę do realizacji zadania ( własną, dzierżawioną lub wynajętą)
  5. oferent zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć harmonogram realizacji zadania
  6. realizując zadanie oferent zobowiązany jest znać i stosować obowiązujące przepisy prawne
  7. z dofinansowania ze środków miejskich nie mogą być rozliczone koszty określone w § 15 Regulaminu konkursu
  8. koszty pośrednie, służące realizacji zadania nie mogą przekraczać 10% przyznanych z miasta środków finansowych
  9. przesunięcia pomiędzy rodzajami zaplanowanych rodzajów kosztów nie mogą przekroczyć ogółem 15% przyznanej z miasta dotacji.


  Wymagania szczegółowe:

  Zadanie Nr 1
  • lokalizacja jadłodajni - centrum miasta,
  • spełnienie warunków sanitarno-epidemiologiczne,
  • posiadany wkład własny w wysokości co najmniej 40 % kosztów zadania,
  • wydawanie gorących posiłków dla około 100 osób od poniedziałku do piątku,


  Zadanie Nr 2
  • posiadanie pomieszczeń do składowania i wydawania odzieży,
  • spełnienie warunków sanitarnych,
  • pozyskiwanie odzieży we własnym zakresie,
  • posiadany wkład własny w wysokości co najmniej 40 % kosztów zadania,


  Zadanie Nr 3
  1. posiadanie pomieszczeń do składowania i wydawania odzieży,
  2. posiadanie pomieszczeń do przechowywania i wydawania żywności,
  3. spełnienie warunków sanitarnych,
  4. pozyskiwanie zarówno żywności jak i odzieży we własnym zakresie,
  5. wydawanie żywności paczkowanej,
  6. posiadany wkład własny w wysokości co najmniej 40% kosztów zadania,


  Zadania Nr 4
  • udzielanie pomocy osobom przywiezionym przez służby porządkowe (Policja, Straż Miejska)udzielenie schronienia (1-3 doby) i
  • zapewnienie 3 posiłków na dobę, w tym 1 gorącego, podstawowych środków higieny osobistej, odzieży,
  • zapewnienie podstawowej pomocy medycznej,
  • pomoc opiekuńczo-wychowawcza polegająca na np: pomocy w wyrobieniu dokumentów, kontaktami podopiecznych z instytucjami mogącymi byćpomocnymi w ich sytuacji życiowej, inne)
Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Mazur
email: gm@radomsko.pl tel.:44 685 45 00
, w dniu:  24‑08‑2006 16:41:05
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Mazur
email: gm@radomsko.pl tel.:44 685 45 00
, w dniu:  24‑08‑2006 16:41:05
Data ostatniej aktualizacji:
24‑08‑2006 16:41:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie