Kultura fizyczna i rekreacja


Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873; 2004: Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203) oraz Uchwały Nr XXVIII/237/05 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 8 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Radomska z organizacjami pozarządowymi na 2005 rok

Prezydent Miasta Radomska
ogłasza
otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i rekreacji realizowanych w okresie od dnia 23 marca 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku. 1. W konkursie mogą brać udział
  1. organizacje pozarządowe
  2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
  3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
  4. jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

 2. Zadania zgłoszone do konkursu i wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie:
  1. szkolenie sportowe oraz organizowanie zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych w zakresie piłki nożnej dzieci i młodzieży zamieszkałej w północnej części miasta 10.000,-
  2. szkolenie sportowe oraz organizowanie zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych w zakresie piłki nożnej dzieci i młodzieży zamieszkałej w południowej , wschodniej i zachodniej części miasta 80.000,-
  3. szkolenie sportowe oraz organizowanie zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych w zakresie piłki koszykowej chłopców 17.000,-
  4. szkolenie sportowe oraz organizowanie zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego 10.000,-
  5. szkolenie sportowe oraz organizowanie zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie zapasów w stylu klasyczny 34.000,-
  6. szkolenie sportowe oraz organizowanie zawodów i imprez sportowo- rekreacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie podnoszenia ciężarów 45.000,-
  7. szkolenie sportowe oraz organizowanie zawodów i imprez sportowo- rekreacyjnych w zakresie lekkiej atletyki dzieci i młodzieży zamieszkałej w północnej części miasta 14.000,-
  8. szkolenie sportowe oraz organizowanie zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych dzieci i młodzieży w pływaniu oraz dwu i trójboju nowoczesnym 18.000,-
  9. szkolenie sportowe oraz organizowanie zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie samoobrony 5.000,-
  10. szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa 2.000,-
  11. realizacja programu "Bezpieczne pływanie" 4.000,-
  12. realizacja programu "Sport na co dzień, zdrowie na całe życie 7.000,-
  13. Organizacja wyścigów kolarskich 3.000,-
  14. Organizacja wycieczek krajoznawczych po najbliższej okolicy dla seniorów 2.000,-

 3. Oferty, zgodne ze wzorem określonym w § 5 Regulaminu konkursu, wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do godz. 15.30 dnia 22 marca 2005 roku osobiście w pokoju Nr 113, I p. Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5, lub za pośrednictwem poczty, w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Konkurs ofert - Kultura fizyczna i rekreacja".

 4. Informacje, Regulamin konkursu, formularze ofert oraz szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zadania dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta www.radomsko.pl oraz w Wydziale Edukacji, Kultury i Promocji II p.216; I p. pok. 122 w godz. 8.00 -15.00.

 5. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z Programem współpracy Gminy Miasta Radomska z organizacjami pozarządowymi na rok 2005.

 6. Oferty rozpatrzone zostaną do dnia 30 marca 2005 roku przez Zespół Oceniający powołany przez Prezydenta Miasta Radomska w oparciu o następujące kryteria:
  1. merytoryczna wartość przedsięwzięcia (zgodność ze szczegółowymi wymaganiami realizacji zadania)
  2. doświadczenie i możliwość realizacji zadania przez oferenta (posiadana baza, zaplecze, środki techniczne, wykwalifikowana kadra, wolontariat)
  3. kalkulacja kosztów zadania w stosunku do zakresu rzeczowego zadania (stosunek nakładów do efektów)
  4. zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta oraz wysokości środków publicznych planowanych na realizację zadania ( procentowy udział środków własnych)
  5. ilość mieszkańców korzystających z zadania oraz planowane efekty
  6. możliwość kontynuacji przedsięwzięcia.

 7. Kwota dotacji nie może przekroczyć 80 % całkowitego kosztu zadania. Przedmiotem dofinansowanie nie mogą być koszty poniesione na cele wymienione w § 15 Regulaminu konkursu oraz koszty określone w szczegółowych wymaganiach dotyczących realizacji zadania.

 8. Rozstrzygnięcie konkursu podane zostanie do publicznej wiadomości na stronach internetowych Urzędu Miasta www.radomsko.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta , a składający ofertę o podjętej decyzji powiadomiony zostanie pisemnie.

 9. Odrzuceniu podlegają oferty:
  1. złożone na drukach innych niż wskazane w Regulaminie konkursu i ogłoszeniu
  2. niekompletne ( nie dopuszcza się uzupełniania ofert po terminie ich złożenia)
  3. złożone po terminie
  4. złożone przez podmiot nieuprawniony (inny niż wymieniony w pkt.I ogłoszenia)
  5. złożony przez podmiot, który w minionym roku udzieloną dotację nie rozliczył bądź rozliczył po upływie określonego terminu
  6. przesłane drogą elektroniczną.

 10. W 2004 roku wymienione w ogłoszeniu zadania realizowane były przez organizacje pozarządowe przy wsparciu budżetu miasta w następujących kwotach:
  • Zadanie 1 - 4.600,-
  • Zadanie 2 - brak rozliczenia
  • Zadanie 3 - 6.000,-
  • Zadanie 4 - brak rozliczenia
  • Zadanie 5 - brak rozliczenia
  • Zadanie 6 -brak rozliczenia
  • Zadanie 7 - 9.442,-
  • Zadanie 8 - 5.000,-
  • Zadanie 9 - 1.000,-
  • Zadanie 10 - 2.000,-
  • Zadanie 11 - 4.000,-
  • Zadanie 12 - 4.000,-
  • Zadanie 13 - 1.500,-
  • Zadanie 14 - 1.300,-Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i rekreacji:

Zadanie pt. "Szkolenie sportowe dzieci młodzieży ....."

(zadania od nr 1 do nr 10)

 1. szkolenie obejmuje dzieci i młodzież z wyłączeniem kategorii seniora,
 2. uczestnik szkolenia sportowego musi posiadać status członka radomszczańskiego stowarzyszenia, aktualne badania lekarskie i być ubezpieczonym (NW, OC) przez stowarzyszenie,
 3. szkoleniowcy zatrudnieni w stowarzyszeniu do prowadzenia zadań muszą posiadać kwalifikacje zawodowe zgodnie z obowiązującymi przepisami ( Rozporządzenie MENiS),
 4. najniższa miesięczna pensja netto dla w/w szkoleniowców nie może być niższa niż: 300 zł dla instruktora, 400 zł dla trenera kl. II, 500 zł dla trenera kl. I, 600 zł dla trenera klasy mistrzowskiej.
 5. dofinansowanie ze środków miejskich do płac szkoleniowców nie może dotyczyć grup naborowych,
 6. szkoleniowiec uczestniczący w realizacji zadania publicznego ze środków miejskich może otrzymać dofinansowanie płac z jednego stowarzyszenia kultury fizycznej,
 7. zajęcia w każdej zorganizowanej grupie szkoleniowej muszą być prowadzone w sposób ciągły od 23 marca do 31 grudnia 2005 roku w wymiarze 3 razy w tygodniu po 90 minut i uwzględniać udział w zawodach i zgrupowaniach sportowych,
 8. jeden szkoleniowiec może prowadzić nie więcej niż dwie grupy szkoleniowe,
 9. szkolenie musi być udokumentowane zgodnie z przepisami,
 10. koszt udziału zawodnika w imprezie nie może przekroczyć 60 zł na osobodzień i może dotyczyć: zakwaterowania , wyżywienia, opłaty startowej i transportu,
 11. koszt udziału zawodnika i trenera w zgrupowaniu sportowym podlega dofinansowaniu ze środków miejskich w 50%,
 12. koszt udziału zawodnika w zajęciach Szkoły Mistrzostwa Sportowego podlega dofinansowaniu ze środków miejskich w 50%,
 13. z dofinansowania ze środków miejskich nie mogą być rozliczane koszty określone w § 15 Regulaminu konkursu oraz koszty związane z:
  • opłatą licencyjną zawodnika, trenera,"zakupem" wypożyczeniem czy też inną formą przejęcia zawodnika z innego stowarzyszenia,
  • zapłatą kar nałożonych na zawodnika , trenera, stowarzyszenia, organizatora imprezy masowej,
  • wypłatą diet, nagród i stypendiów,
  • wyjazdem zawodnika, trenera poza granice kraju,
  • udziałem trenera w szkoleniu, konferencjach
 14. koszty pośrednie służące realizacji zadania nie mogą przekroczyć 10 % przyznanych z miasta środków finansowych,
 15. przesunięcia pomiędzy zaplanowanymi rodzajami kosztów nie mogą przekroczyć ogółem 20% przyznanej z miasta dotacji,
 16. oferent musi posiadać bazę sportową przystosowaną do prowadzenia szkolenia (własną, dzierżawioną lub wynajętą).


Zadania pt. "Realizacja programu - Bezpieczne pływanie"
 1. odbiorcami programu mają być mieszkańcy miasta Radomska oraz osoby korzystające z kąpielisk podległych miastu.
 2. program obejmuje: przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa kąpielisk, wyznaczanie i oznaczanie kąpielisk, opracowanie społecznych dyżurów na kąpieliskach podległych miastu, działania profilaktyczne i prewencyjne: nauka pływania, zawody pływackie, pokazy ratownicze, prelekcje w szkołach podległych miastu, szkolenie na stopnie ratownika, dokształcanie i podnoszenie sprawności ratowników pełniących dyżury na obiektach wodnych podległych miastu,
 3. oferent musi posiadać wymagane prawem uprawnienia do realizacji Programu oraz doświadczenie,
 4. oferent musi prowadzić działalność statutową w zakresie Programu "Bezpieczne Pływanie",
 5. oferent musi dysponować wystarczającą ilością kadry, posiadającą kwalifikacje określone przepisami prawa,
 6. realizujący Program ratownicy muszą być ubezpieczone (NW i OC ) przez oferenta,
 7. realizacja programu musi odbywać się w okresie od 23 marca 2005 do 31 grudnia 2005 i być zgodne z przygotowanym i przedłożonym harmonogramem,
 8. koszty pośrednie związane z realizacją programu nie mogą być wyższe niż 10% przyznanych przez miasto środków,
 9. przesunięcia pomiędzy rodzajami zaplanowanych kosztów nie mogą przekroczyć ogółem 20% pochodzącej z miasta dotacji,
 10. z dofinansowania ze środków miejskich nie mogą być realizowane koszty o których mowa w § 15 Regulaminu orasz koszty związane z: zapłatą kar nałożonych na ratowników, oferenta, zapłatą diet, nagród, wyjazdem ratowników poza granice kraju.


Zadanie pt. "Realizacja programu: Sport na co dzień, zdrowie na całe życie"
 1. zadanie musi być adresowanie do jak największej grupy radomszczańskich dzieci i młodzieży,
 2. ma promować różne dyscypliny sportu oraz zdrowy tryb życia,
 3. proponowane zajęcia, imprezy muszą być przeprowadzane na przystosowanych obiektach , przy użyciu bezpiecznych urządzeń, z obsługą instruktorską, sędziowską, medyczną i techniczną,
 4. realizacja Programu ma odbywać się w okresie od marca do grudnia, zgodnie z przygotowanym i złożonym Harmonogramem,
 5. udział w zajęciach ma być bezpłatny,
 6. oferent musi prowadzić działalność statutową w zakresie realizacji Programu i posiadać doświadczenie,
 7. koszty pośrednie związane z realizacją Programu nie mogą być wyższe niż 10% przyznanych z miasta środków finansowych,
 8. przesunięcia pomiędzy rodzajami zaplanowanych kosztów nie mogą przekroczyć ogółem 20% przyznanej przez miasto dotacji,
 9. z dofinansowania ze środków miejskich nie mogą być rozliczane koszty, o których mowa w § 15 Regulaminu konkursu,
 10. przedmiotem dofinansowania mogą być koszty poniesione z tytułu:
  • wynagrodzeń wypłacanych z tytułu umowy zlecenia, o dzieło,
  • nagród rzeczowych,
  • zakupu materiałów,
  • usługi obce np. transport.


Zadanie pt. "Organizacja wyścigów kolarskich"
 1. zadanie musi być adresowane do mieszkańców Radomska i zawierać ofertę czynnego uczestnictwa w imprezie,
 2. oferent musi prowadzić działalność statutową w zakresie realizacji zadania oraz posiadać doświadczenie w organizacji i przeprowadzaniu wyścigów kolarskich,
 3. oferent musi posiadać odpowiednią ilość kadry czuwającej nad stroną organizacyjną i nad bezpieczeństwem imprezy,
 4. przed realizacją wyścigu oferent musi przedstawić pełną dokumentację wymaganą do przeprowadzenia imprezy i spełnić nałożone przepisami prawa wymagania,
 5. oferent musi posiadać wykwalifikowaną obsługę sędziowską, medyczną i techniczną oraz zabezpieczenie ze strony Policji,
 6. koszty pośrednie związane z realizacją zadania nie mogą przekroczyć 5% przyznanej przez miasto dotacji,
 7. przesunięcia pomiędzy rodzajami zaplanowanych kosztów nie mogą przekroczyć ogółem 10% przyznanej przez miasto dotacji,
 8. z dofinansowania ze środków miejskich nie mogą być realizowane koszty określone w § 15 Regulaminu konkursu,
 9. przedmiotem dofinansowania mogą być koszty związane z:
  • nagrodami rzeczowymi
  • wynagrodzeniami z tytułu zawartych umów zlecenia,
  • zakupami związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa,
  • zakupem usług obcych np. usługi poligraficzne, transport.


Zadanie pt. Organizacja wycieczek krajoznawczych po najbliższej okolicy dla seniorów"
 1. oferta musi być adresowana do seniorów zamieszkałych w Radomsku,
 2. oferent musi posiadać doświadczenie w realizacji zadania oraz musi prowadzić działalność statutową związaną z realizacją zadania,
 3. uczestnicy wycieczek muszą być ubezpieczeni,
 4. oferent musi posiadać wykwalifikowaną kadrę gwarantującą merytoryczną obsługę zadania,
 5. oferent musi przedstawić propozycje tras wycieczek krajoznawczych i ich zabezpieczenie organizacyjne,
 6. koszty pośrednie związane z realizacją zadania nie mogą przekroczyć 5% przyznanej przez miasto dotacji,
 7. przesunięcia pomiędzy rodzajami zaplanowanych kosztów nie mogą przekroczyć ogółem 10% przyznanej przez miasto dotacji,
 8. z dofinansowania ze środków miejskich nie mogą być realizowane koszty określone w § 15 Regulaminu konkursu,
 9. przedmiotem dofinansowania mogą być koszty poniesione z tytułu:- zakupu usług obcych - transport "wejścia" do obiektów zabytkowych wynagrodzeń zaplanowanych z tytułu zawartych umów zlecenia,ubezpieczenia.Regulamin otwartego konkursu ofert dla zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i rekreacji.

§ 1

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć:

 1. organizacje pozarządowe.
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
 3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
 4. jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.


§ 2

Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert nie mogą prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do przedmiotu oferty.

§ 3

Ogłoszony przez Prezydenta Miasta Radomska otwarty konkurs ofert dotyczy wsparcia realizacji zadań publicznych określonych w art.4 ust.1 pkt 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873; z 2004r.: Nr 64,poz 593, Nr 116, poz.1203, Nr 210, poz.2135).

§ 4

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert , zamieszczone zostanie w dzienniku o zasięgu lokalnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w siedzibie Urzędu Miasta Radomska na tablicy ogłoszeń. Ponadto ogłoszenie wraz z Regulaminem konkursu dostępne będzie na stronie internetowej Urzędu Miasta www.radomsko.pl

§ 5

Oferta konkursowa musi być sporządzona na druku określonym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 października 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego , ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2003r, Nr 193,poz.1891), a także uzupełniona o wymagane załączniki (aktualny wypis z właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności, statutu podmiotu, sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności za rok ubiegły lub w przypadku krótszej działalności, za okres tej działalności, oświadczenie podmiotu)

§ 6

Formularze ofert oraz szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zadań dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta www.radomsko.pl oraz w Wydziale Edukacji, Kultury i Promocji Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5 I p. pok. 122 lub IIp. pok.216.

§ 7

Oferta powinna być złożona w ciągu 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

§ 8

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Konkurs ofert - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" lub "Konkurs ofert - Kultura fizyczna i rekreacja" na adres Urząd Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5 lub osobiście w pokoju 113, I p. Urzędu Miasta Radomska, w godz. 8.00 - 15.00.

§ 9

Składane oferty będą rejestrowane w Rejestrze Ofert prowadzonym przez Wydział Edukacji, Kultury i Promocji.

§ 10

Wydział Edukacji, Kultury i Promocji dokona weryfikacji złożonych ofert pod względem wymogów określonych w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie . Oferty nie spełniające wymogów zostaną odrzucone.

§ 11

Złożona oferta podlegać będzie także odrzuceniu jeżeli:

 1. oferentem jest podmiot, który w minionym roku udzieloną dotację nie rozliczył lub rozliczył po upływie określonego terminu
 2. została złożona po upływie terminu określonego w ogłoszeniu o konkursie
 3. została sporządzona na druku innym niż wskazane w Regulaminie i ogłoszeniu
 4. jest niekompletna ( nie dopuszcza się uzupełniania ofert po terminie ich złożenia )
 5. została złożona przez podmiot nieuprawniony( inny niż wymieniony w pkt. 1 )
 6. została przesłana drogą elektroniczną.


§ 12

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

§ 13

Oceny złożonych i zakwalifikowanych ofert dokona Zespół Oceniający powołany przez Prezydenta Miasta Radomska.

§ 14

Przy rozpatrywaniu ofert Zespół Oceniający będzie brał pod uwagę następującekryteria:

 1. merytoryczna wartość przedsięwzięcia ( zgodność ze szczegółowymi wymaganiami realizacji zadania),
 2. doświadczenie i możliwości oferenta w zakresie realizacji zadania będącego przedmiotem oferty (posiadana baza, zaplecze, środki techniczne, wykwalifikowana kadra, wolontariat),
 3. kalkulacja kosztów zadania w stosunku do zakresu rzeczowego zadania ( stosunek nakładów do efektów ),
 4. zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta oraz wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania (procentowy udział środków własnych),
 5. ilość mieszkańców korzystających z zadania oraz planowane efekty,
 6. możliwość kontynuacji przedsięwzięcia .

§ 15

Określone w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert środki finansowe nie mogą być wydatkowane na finansowanie kosztów innych niż bezpośrednio dotyczących realizowanego zadania np. nie mogą być wydatkowane na:

 • działalność gospodarczą,
 • zadania i zakupy inwestycyjne,
 • remont, budowę, zakup budynków lub lokali,
 • zakup gruntów,
 • pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
 • spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek, zobowiązań,
 • wynagrodzenie osób nie związanych z realizacją zadania.

§ 16

Zespół Oceniający przedłoży Prezydentowi Miasta Radomska wykaz oferentów do realizacji zadań określonych w ogłoszonym konkursie ofert.

§ 17

Wykaz, o którym mowa w § 15 Regulaminu, po zaakceptowaniu przez Prezydenta Miasta Radomska, zostanie zamieszczony w dzienniku o zasięgu lokalnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej , a także w siedzibie Urzędu Miasta Radomska na tablicy ogłoszeń . Dostępny będzie na stronie internetowej Urzędu Miasta www.radomsko.pl

§ 18

Wydział Edukacji, Kultury i Promocji powiadomi pisemnie oferenta o wynikach konkursu, podając uzasadnienie. Od podjętej decyzji nie przysługuje oferentowi odwołanie.

§ 19

Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa pomiędzy Gminą Miasta Radomska, a oferentem wybranym w wyniku konkursu ofert.

Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Mazur
email: gm@radomsko.pl tel.:44 685 45 00
, w dniu:  23‑08‑2006 16:30:08
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Mazur
email: gm@radomsko.pl tel.:44 685 45 00
, w dniu:  23‑08‑2006 16:30:08
Data ostatniej aktualizacji:
23‑08‑2006 16:30:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie