Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego


Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873; 2004: Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203) oraz Uchwały Nr XXVIII/237/05 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 8 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Radomska z organizacjami pozarządowymi na 2005 rok

Prezydent Miasta Radomska
ogłasza
otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowanych w okresie od dnia 24 marca 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.
 1. W konkursie mogą brać udział
  1. organizacje pozarządowe
  2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
  3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
  4. jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.


 2. Zadania zgłoszone do konkursu i wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie:
  1. Edukacja artystyczna i kulturalna dzieci i młodzieży - 13.000,-
  2. IV Biennale Fotografii Czarno-Białej "Postać ludzka w pejzażu" - 5.000,-
  3. Festiwal Chóralny "Wschód-Zachód - Zbliżenia Radomsko 2005 - 5.000,-
  4. Prowadzenie stałych form pracy w zakresie śpiewów chóralnych - 10.000,-
  5. Wydawanie kwartalnika propagującego historię miasta, ochronę zabytków i życie kulturalne Radomska - 4.000,-
  6. Wydanie drukiem książki dokumentującej historię miasta Radomska - 3.000,-


 3. Oferty, zgodne ze wzorem określonym w § 5 Regulaminu konkursu, wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do godz. 15.30 dnia 23 marca 2005 roku osobiście w pokoju Nr 113, I p. Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5, lub za pośrednictwem poczty, w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Konkurs ofert - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego".

 4. Informacje, Regulamin konkursu, formularze ofert oraz szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zadania dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta www.radomsko.pl oraz w Wydziale Edukacji, Kultury i Promocji II p.216; I p. pok. 122 w godz. 8.00 -15.00.

 5. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z Programem współpracy Gminy Miasta Radomska z organizacjami pozarządowymi na rok 2005.

 6. Oferty rozpatrzone zostaną do dnia 30 marca 2005 roku przez Zespół Oceniający powołany przez Prezydenta Miasta Radomska w oparciu o następujące kryteria:
  1. merytoryczna wartość przedsięwzięcia (zgodność ze szczegółowymi wymaganiami realizacji zadania)
  2. doświadczenie i możliwość realizacji zadania przez oferenta (posiadana baza, zaplecze, środki techniczne, wykwalifikowana kadra, wolontariat)
  3. kalkulacja kosztów zadania w stosunku do zakresu rzeczowego zadania (stosunek nakładów do efektów)
  4. zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta oraz wysokości środków publicznych planowanych na realizację zadania ( procentowy udział środków własnych)
  5. ilość mieszkańców korzystających z zadania oraz planowane efekty
  6. możliwość kontynuacji przedsięwzięcia.


 7. Kwota dotacji nie może przekroczyć 70 % całkowitego kosztu zadania. Przedmiotem dofinansowanie nie mogą być koszty poniesione na cele wymienione w § 15 Regulaminu konkursu oraz koszty określone w szczegółowych wymaganiach dotyczących realizacji zadania.

 8. Rozstrzygnięcie konkursu podane zostanie do publicznej wiadomości na stronach internetowych Urzędu Miasta www.radomsko.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta, a składający ofertę o podjętej decyzji powiadomiony zostanie pisemnie.

 9. Odrzuceniu podlegają oferty:
  1. złożone na drukach innych niż wskazane w Regulaminie konkursu i ogłoszeniu
  2. niekompletne ( nie dopuszcza się uzupełnianie ofert po terminie ich złożenia)
  3. złożone po terminie
  4. złożone przez podmiot nieuprawniony (inny niż wymieniony w pkt.I ogłoszenia)
  5. złożony przez podmiot, który w minionym roku udzieloną dotację nie rozliczył bądź rozliczył po upływie określonego terminu
  6. przesłane drogą elektroniczną.


 10. W 2004 roku wymienione w ogłoszeniu zadania realizowane były przez organizacje pozarządowe przy wsparciu budżetu miasta w następujących kwotach:
  • Zadanie 1 - 12.600,- Zadanie 4 - 11.500,-
  • Zadanie 5 - 4.000,-


  W 2004r. nie realizowano zadań: 2, 3 i 6.
Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zadań publicznych z udziałem organizacji pozarządowych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ( dotyczy zadań wymienionych w ogłoszeniu o konkursie od nr 1 do nr 6).

 • zadanie musi być realizowane na rzecz mieszkańców miasta
 • oferent zobowiązany jest prowadzić działalność statutową w zakresie zadania publicznego, na które składa ofertę, w ramach zadań objętych konkursem
 • oferent musi dysponować wykwalifikowana kadrą, zdolną do realizacji wybranego zadania, musi też posiadać doświadczenie w realizacji takich samych lub podobnych przedsięwzięć
 • oferent musi posiadać bazę do realizacji zadania ( własną, dzierżawioną lub wynajętą)
 • oferent zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć harmonogram realizacji zadania - realizując zadanie oferent zobowiązany jest znać i stosować obowiązujące przepisy prawneprowadzenie stałych form pracy, zajęć, musi odbywać się w sposób ciągły od 24 marca do 31 grudnia 2005 roku, co najmniej dwa razy w tygodniu po 90 minut i musi być udokumentowane
 • z dofinansowania ze środków miejskich nie mogą być rozliczone koszty określone w § 15 Regulaminu konkursu
 • przedmiotem dofinansowania mogą być koszty poniesione z tytułów:
 • honorariów autorskich, wynagrodzeń wypłaconych na podstawie umów o dzieło lub zlecenie,
 • nagród rzeczowych,
 • zakupu materiałów bezpośrednio służących realizacji zadania,
 • zakupu usług obcych np. transport, koszt druku czasopism, książek, folderów, zaproszeń, plakatów
 • koszty pośrednie, służące realizacji zadania nie mogą przekraczać 5% przyznanych z miasta środków finansowych
 • przesunięcia pomiędzy rodzajami zaplanowanych rodzajów kosztów nie mogą przekroczyć ogółem 10% przyznanej z miasta dotacji.
Regulamin otwartego konkursu ofert dla zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i rekreacji.

§ 1

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć:

 1. organizacje pozarządowe.
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
 3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
 4. jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

§ 2

Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert nie mogą prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do przedmiotu oferty.

§ 3

Ogłoszony przez Prezydenta Miasta Radomska otwarty konkurs ofert dotyczy wsparcia realizacji zadań publicznych określonych w art.4 ust.1 pkt 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873; z 2004r.: Nr 64,poz 593, Nr 116, poz.1203, Nr 210, poz.2135).

§ 4

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert , zamieszczone zostanie w dzienniku o zasięgu lokalnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w siedzibie Urzędu Miasta Radomska na tablicy ogłoszeń. Ponadto ogłoszenie wraz z Regulaminem konkursu dostępne będzie na stronie internetowej Urzędu Miasta www.radomsko.pl

§ 5

Oferta konkursowa musi być sporządzona na druku określonym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 października 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego , ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2003r, Nr 193,poz.1891), a także uzupełniona o wymagane załączniki (aktualny wypis z właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności, statutu podmiotu, sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności za rok ubiegły lub w przypadku krótszej działalności, za okres tej działalności, oświadczenie podmiotu)

§ 6

Formularze ofert oraz szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zadań dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta www.radomsko.pl oraz w Wydziale Edukacji, Kultury i Promocji Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5 I p. pok. 122 lub IIp. pok.216.

§ 7

Oferta powinna być złożona w ciągu 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

§ 8

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Konkurs ofert - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" lub "Konkurs ofert - Kultura fizyczna i rekreacja" na adres Urząd Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5 lub osobiście w pokoju 113, I p. Urzędu Miasta Radomska, w godz. 8.00 - 15.00.

§ 9

Składane oferty będą rejestrowane w Rejestrze Ofert prowadzonym przez Wydział Edukacji, Kultury i Promocji.

§ 10

Wydział Edukacji, Kultury i Promocji dokona weryfikacji złożonych ofert pod względem wymogów określonych w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie . Oferty nie spełniające wymogów zostaną odrzucone.

§ 11

Złożona oferta podlegać będzie także odrzuceniu jeżeli:

 1. oferentem jest podmiot, który w minionym roku udzieloną dotację nie rozliczył lub rozliczył po upływie określonego terminu
 2. została złożona po upływie terminu określonego w ogłoszeniu o konkursie
 3. została sporządzona na druku innym niż wskazane w Regulaminie i ogłoszeniu
 4. jest niekompletna ( nie dopuszcza się uzupełniania ofert po terminie ich złożenia )
 5. została złożona przez podmiot nieuprawniony( inny niż wymieniony w pkt. 1 )
 6. została przesłana drogą elektroniczną.

§ 12

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

§ 13

Oceny złożonych i zakwalifikowanych ofert dokona Zespół Oceniający powołany przez Prezydenta Miasta Radomska.

§ 14

Przy rozpatrywaniu ofert Zespół Oceniający będzie brał pod uwagę następujące kryteria:

 1. merytoryczna wartość przedsięwzięcia ( zgodność ze szczegółowymi wymaganiami realizacji zadania),
 2. doświadczenie i możliwości oferenta w zakresie realizacji zadania będącego przedmiotem oferty (posiadana baza, zaplecze, środki techniczne, wykwalifikowana kadra, wolontariat),
 3. kalkulacja kosztów zadania w stosunku do zakresu rzeczowego zadania ( stosunek nakładów do efektów ),
 4. zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta oraz wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania (procentowy udział środków własnych),
 5. ilość mieszkańców korzystających z zadania oraz planowane efekty,
 6. możliwość kontynuacji przedsięwzięcia.

§ 15

Określone w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert środki finansowe nie mogą być wydatkowane na finansowanie kosztów innych niż bezpośrednio dotyczących realizowanego zadania np. nie mogą być wydatkowane na:

 • działalność gospodarczą,
 • zadania i zakupy inwestycyjne,
 • remont, budowę, zakup budynków lub lokali,
 • zakup gruntów,
 • pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
 • spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek, zobowiązań,
 • wynagrodzenie osób nie związanych z realizacją zadania.

§ 16

Zespół Oceniający przedłoży Prezydentowi Miasta Radomska wykaz oferentów do realizacji zadań określonych w ogłoszonym konkursie ofert.

§ 17

Wykaz, o którym mowa w § 15 Regulaminu, po zaakceptowaniu przez Prezydenta Miasta Radomska, zostanie zamieszczony w dzienniku o zasięgu lokalnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej , a także w siedzibie Urzędu Miasta Radomska na tablicy ogłoszeń . Dostępny będzie na stronie internetowej Urzędu Miasta www.radomsko.pl

§ 18

Wydział Edukacji, Kultury i Promocji powiadomi pisemnie oferenta o wynikach konkursu, podając uzasadnienie. Od podjętej decyzji nie przysługuje oferentowi odwołanie.

§ 19

Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa pomiędzy Gminą Miasta Radomska, a oferentem wybranym w wyniku konkursu ofert.

Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Mazur
email: gm@radomsko.pl tel.:44 685 45 00
, w dniu:  23‑08‑2006 16:30:44
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Mazur
email: gm@radomsko.pl tel.:44 685 45 00
, w dniu:  23‑08‑2006 16:30:44
Data ostatniej aktualizacji:
23‑08‑2006 16:30:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie