Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi


Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873; 2004: Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203) oraz Uchwały Nr XXVIII/237/05 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 8 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Radomska z organizacjami pozarządowymi na 2005 rok

Prezydent Miasta Radomska
ogłasza
otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowanych w okresie od dnia 25 czerwca 2005 roku do dnia 31 sierpnia 2005 roku. 1. W konkursie mogą brać udział
  1. organizacje pozarządowe
  2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumieniai wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
  3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
  4. jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.


 2. Zadania zgłoszone do konkursu i wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie:
  1. Program profilaktyczny realizowany w trakcie kolonii i obozów z programem prowadzonym w oparciu o metodykę harcerską - 24.000,-
  2. Program profilaktyczny realizowany w trakcie obozu żeglarskiego z programem szkoleniowym - 3.000,-
  3. Program profilaktyczny realizowany w trakcie półkolonii organizowanych na terenie miasta - 2.500,-

 3. Oferty, zgodne ze wzorem określonym w § 5 Regulaminu konkursu, wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do godz. 15.30 dnia 16 czerwca 2005 roku osobiście w pokoju Nr 113, I p. Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5, lub za pośrednictwem poczty, w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Konkurs ofert - Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi".

 4. Informacje, Regulamin konkursu, formularze ofert oraz szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zadania dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta www.radomsko.pl oraz u Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych II p.208; w godz. 8.00 - 15.00.

 5. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonychw ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z Programem współpracy Gminy Miasta Radomska z organizacjami pozarządowymi na rok 2005.

 6. Oferty rozpatrzone zostaną do dnia 23 czerwca 2005 roku przez Zespół Oceniający powołany przez Prezydenta Miasta Radomska w oparciu o następujące kryteria:
  1. merytoryczna wartość przedsięwzięcia (zgodność ze szczegółowymi wymaganiami realizacji zadania)
  2. doświadczenie i możliwość realizacji zadania przez oferenta (posiadana baza, zaplecze, środki techniczne, wykwalifikowana kadra, wolontariat)
  3. kalkulacja kosztów zadania w stosunku do zakresu rzeczowego zadania (stosunek nakładów do efektów)
  4. zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta oraz wysokości środków publicznych planowanych na realizację zadania ( procentowy udział środków własnych)
  5. ilość mieszkańców korzystających z zadania oraz planowane efekty
  6. możliwość kontynuacji przedsięwzięcia.


 7. Przedmiotem dofinansowanie nie mogą być koszty poniesione na cele wymienione w § 15 Regulaminu konkursu oraz koszty określone w szczegółowych wymaganiach dotyczących realizacji zadania.

 8. Rozstrzygnięcie konkursu podane zostanie do publicznej wiadomości na stronach internetowych Urzędu Miasta www.radomsko.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta, a składający ofertę o podjętej decyzji powiadomiony zostanie pisemnie.

 9. Odrzuceniu podlegają oferty:
  1. złożone na drukach innych niż wskazane w Regulaminie konkursu i ogłoszeniu
  2. niekompletne ( nie dopuszcza się uzupełnianie ofert po terminie ich złożenia)
  3. złożone po terminie
  4. złożone przez podmiot nieuprawniony (inny niż wymieniony w pkt.I ogłoszenia)
  5. złożony przez podmiot, który w minionym roku udzieloną dotację nie rozliczył bądź rozliczył po upływie określonego terminu
  6. przesłane drogą elektroniczną.


 10. W 2004 roku wymienione w ogłoszeniu zadania realizowane były przez organizacje pozarządowe przy wsparciu budżetu miasta w następujących kwotach:
  • Zadanie 1 - 27.300,-
  • Zadanie 3 - 2.600,-


  W 2004r. nie realizowano zadania: 2


  Zarządzenie Prezydenta Miasta Radomska nr 38/2005 z dnia 2005-05-10
  w sprawie w sprawie: wprowadzenia Regulaminu otwartych konkursów zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia - przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  Na podstawie art.30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.: Nr 142, poz.1591; z 2002: Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r: Nr 80,poz.717, NR 162,poz1568; z 2004r NR 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz art.11 ust.1 i 2 w związku z art.13 ust.1 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (Dz.U. z 2003: Nr 96, poz.873; z 2004r. : Nr 64, poz.593, Nr 116, poz.1203, Nr 210, poz.2135) zarządzam co następuje:

  § 1.

  Wprowadza się Regulamin otwartych konkursów zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia - przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowiący Załącznik do niniejszego Zarządzenia.
  § 2.

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  Regulamin otwartego konkursu ofert dla zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi.


  § 1

  W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć:
  1. organizacje pozarządowe.
  2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
  4. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
  5. jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nienadzorowane.


  § 2

  Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert nie mogą prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do przedmiotu oferty.

  § 3

  Ogłoszony przez Prezydenta Miasta Radomska otwarty konkurs ofert dotyczy wsparcia realizacji zadań publicznych określonych w art. 4 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873; z 2004r.: Nr 64,poz 593, Nr 116, poz.1203, Nr 210, poz.2135).

  § 4

  Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, zamieszczone zostanie w dzienniku o zasięgu lokalnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w siedzibie Urzędu Miasta Radomska na tablicy ogłoszeń. Ponadto ogłoszenie wraz z Regulaminem konkursu dostępne będzie na stronie internetowej Urzędu Miasta www.radomsko.pl

  § 5

  Oferta konkursowa musi być sporządzona na druku określonym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 października 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego , ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2003r, Nr 193,poz.1891), a także uzupełniona o wymagane załączniki (aktualny wypis z właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności, statutu podmiotu, sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności za rok ubiegły lub w przypadku krótszej działalności, za okres tej działalności, oświadczenie podmiotu)

  § 6

  Formularze ofert oraz szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zadań dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta www.radomsko.pl oraz u Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Tysiąclecia 5II p. pok. 208.

  § 7

  Oferta powinna być złożona w ciągu 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

  § 8

  Oferty należy składać za pośrednictwem poczty w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Konkurs ofert - ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi" na adres: Urząd Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5 lub osobiście w pokoju 113, I p. Urzędu Miasta Radomska, w godz. 8.00 - 15.00.

  § 9

  Składane oferty będą rejestrowane w Rejestrze Ofert prowadzonym przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

  § 10

  Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokona weryfikacji złożonych ofert pod względem wymogów określonych w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferty nie spełniające wymogów zostaną odrzucone.

  § 11

  Złożona oferta podlegać będzie także odrzuceniu jeżeli:
  1. oferentem jest podmiot, który w minionym roku nie rozliczył udzielonej dotacji lub rozliczył po upływie określonego terminu
  2. została złożona po upływie terminu określonego w ogłoszeniu o konkursie
  3. została sporządzona na druku innym niż wskazane w Regulaminie i ogłoszeniu
  4. jest niekompletna ( nie dopuszcza się uzupełniania ofert po terminie ich złożenia )
  5. została złożona przez podmiot nieuprawniony( inny niż wymieniony w pkt. 1 )
  6. została przesłana drogą elektroniczną.


  § 12

  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

  § 13

  Oceny złożonych i zakwalifikowanych ofert dokona Zespół Oceniający powołanyprzez Prezydenta Miasta Radomska.

  § 14

  Przy rozpatrywaniu ofert Zespół Oceniający będzie brał pod uwagę następującekryteria:
  1. merytoryczna wartość przedsięwzięcia ( zgodność ze szczegółowymi wymaganiami realizacji zadania),
  2. doświadczenie i możliwości oferenta w zakresie realizacji zadania będącego przedmiotem oferty (posiadana baza, zaplecze, środki techniczne, wykwalifikowana kadra, wolontariat),
  3. kalkulacja kosztów zadania w stosunku do zakresu rzeczowego zadania ( stosunek nakładów do efektów ),
  4. zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta oraz wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania (procentowy udział środków własnych),
  5. ilość mieszkańców korzystających z zadania oraz planowane efekty,
  6. możliwość kontynuacji przedsięwzięcia .


  § 15

  Określone w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert środki finansowe nie mogą być wydatkowane na finansowanie kosztów innych niż bezpośrednio dotyczących realizowanego zadania np. nie mogą być wydatkowane na:
  • działalność gospodarczą,
  • zadania i zakupy inwestycyjne,
  • remont, budowę, zakup budynków lub lokali,
  • zakup gruntów,
  • pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
  • spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek, zobowiązań,
  • wynagrodzenie osób nie związanych z realizacją zadania.


  § 16

  Zespół Oceniający przedłoży Prezydentowi Miasta Radomska wykaz oferentów dorealizacji zadań określonych w ogłoszonym konkursie ofert.

  § 17

  Wykaz, o którym mowa w § 15 Regulaminu, po zaakceptowaniu przez PrezydentaMiasta Radomska, zostanie zamieszczony w dzienniku o zasięgu lokalnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w siedzibie Urzędu Miasta Radomska na tablicy ogłoszeń . Dostępny będzie na stronie internetowej Urzędu Miasta www.radomsko.pl

  § 18

  Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powiadomi pisemnie oferenta o wynikach konkursu, podając uzasadnienie.
  Od podjętej decyzji nie przysługuje oferentowi odwołanie.

  § 19

  Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa pomiędzy Gminą Miasta Radomska, a oferentem wybranym w wyniku konkursu ofert.  Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia - przeciwdziałania alkoholizmowi ( dotyczy zadań wymienionych w ogłoszeniu o konkursie od nr 1 do nr 3).

  1. zadanie musi być realizowane na rzecz mieszkańców miasta.
  2. oferent zobowiązany jest prowadzić działalność statutową w zakresie zadania publicznego, na które składa ofertę, w ramach zadań objętych konkursem.
  3. zadanie musi być wykonane w terminie od 25 czerwca do 31 sierpnia 2005 roku.
  4. zadanie winno być wykonane w ramach zorganizowanych form wypoczynku letniego - kolonii, obozów, półkolonii.
  5. czas trwania obozów, kolonii, półkolonii wyniesie nie krócej niż 10 dni
  6. oferta powinna dotyczyć grupy minimum 20 uczestników na jednym turnusie
  7. oferent musi dysponować kadrą posiadającą kwalifikacje oraz uprawnienia umożliwiające realizację programu profilaktycznego, musi też posiadać doświadczenie w realizacji takich samych lub podobnych przedsięwzięć
  8. program profilaktyczny powinien obejmować minimum 1,5 godziny dziennie ustrukturalizowanych zajęć grupowych, prowadzonych przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje
  9. oferent musi posiadać bazę do realizacji zadania ( własną, dzierżawioną lub wynajętą)
  10. oferent zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć harmonogram realizacji zadania
  11. oferent zobowiązany jest przedłożyć po realizacji zadania:
   • sprawozdanie z przeprowadzenia programu
   • dzienniki zajęć
   • imienną listę uczestników programu

  12. przedmiotem dofinansowania mogą być koszty poniesione z tytułów:
   1. zakup materiałów bezpośrednio służących realizacji zadania
    • 3,00 zł dziennie na osobę (programy realizowane poza miejscem zamieszkania - kolonie, obozy).
    • 2,50 zł dziennie na osobę (programy realizowane w mieście - półkolonie)

   2. zakup posiłków regeneracyjnych
    • 3,00 zł dziennie na osobę (programy realizowane poza miejscem zamieszkania - kolonie, obozy).
    • 2,50 zł dziennie na osobę (programy realizowane w mieście - półkolonie)

  13. przesunięcia pomiędzy rodzajami zaplanowanych kosztów nie mogą przekroczyć ogółem 10% przyznanej z miasta dotacji.
  14. koszty pośrednie związane z realizacją zadania nie mogą być wyższe niż 10% przyznanych przez miasto środków.
  15. z dofinansowania ze środków miejskich nie mogą być rozliczone koszty określone w § 15 Regulaminu konkursu.
  16. realizując zadanie oferent zobowiązany jest znać i stosować obowiązujące przepisy prawne.
Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Mazur
email: gm@radomsko.pl tel.:44 685 45 00
, w dniu:  23‑08‑2006 16:34:07
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Mazur
email: gm@radomsko.pl tel.:44 685 45 00
, w dniu:  23‑08‑2006 16:34:07
Data ostatniej aktualizacji:
23‑08‑2006 16:34:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie