Wypoczynek dzieci i młodzieży


Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873; 2004: Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203) oraz Uchwały Nr XXVIII/237/05 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 8 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Radomska z organizacjami pozarządowymi na 2005 rok

Prezydent Miasta Radomska
ogłasza
otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich od dnia 24 czerwca 2005 roku do dnia 31 sierpnia 2005 roku. 1. W konkursie mogą brać udział
  1. organizacje pozarządowe
  2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
  3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
  4. jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

 2. Zadania zgłoszone do konkursu i wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie:
  1. "Wakacyjna Przechowalnia" - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie wakacji 10.000,-
  2. "Zaczaruj z nami lato" - półkolonie w mieście 5.000,-
  3. "Wakacje pod żaglami" - organizacja obozu żeglarskiego 5.000,-
  4. Organizacja obozów oraz kolonii wypoczynkowych opartych na metodzie harcerskiej dla dzieci i młodzieży zrzeszonej i niezrzeszonej w ZHP 20.000,-

 3. Oferty, zgodne ze wzorem określonym w § 5 Regulaminu konkursu, wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do godz. 15.30 dnia 16 czerwca 2005 roku osobiście w pokoju Nr 113, I p. Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5, lub za pośrednictwem poczty, w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Konkurs ofert - Wypoczynek dzieci i młodzieży".

 4. Informacje, Regulamin konkursu, formularze ofert oraz szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zadania dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta www.radomsko.pl oraz w Wydziale Edukacji, Kultury i Promocji I p. pok. 122 w godz. 8.00 - 15.00.

 5. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z Programem współpracy Gminy Miasta Radomska z organizacjami pozarządowymi na rok 2005.

 6. Oferty rozpatrzone zostaną do dnia 23 czerwca 2005 roku przez Zespół Oceniający powołany przez Prezydenta Miasta Radomska w oparciu o następujące kryteria:
  1. merytoryczna wartość przedsięwzięcia (zgodność ze szczegółowymi wymaganiami realizacji zadania)
  2. doświadczenie i możliwość realizacji zadania przez oferenta (posiadana baza, zaplecze, środki techniczne, wykwalifikowana kadra, wolontariat)
  3. kalkulacja kosztów zadania w stosunku do zakresu rzeczowego zadania (stosunek nakładów do efektów)
  4. zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta oraz wysokości środków publicznych planowanych na realizację zadania (jak najwyższy procentowy udział środków własnych na realizację zadania)
  5. ilość mieszkańców korzystających z zadania oraz planowane efekty
  6. możliwość kontynuacji przedsięwzięcia.

 7. Przedmiotem dofinansowanie nie mogą być koszty poniesione na cele wymienione w § 15 Regulaminu konkursu oraz koszty określone w szczegółowych wymaganiach dotyczących realizacji zadania.

 8. Rozstrzygnięcie konkursu podane zostanie do publicznej wiadomości na stronach internetowych Urzędu Miasta www.radomsko.pl , na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta , a składający ofertę o podjętej decyzji powiadomiony zostanie pisemnie.

 9. Odrzuceniu podlegają oferty:
  1. złożone na drukach innych niż wskazane w Regulaminie konkursu i ogłoszeniu
  2. niekompletne ( nie dopuszcza się uzupełniania ofert po terminie ich złożenia)
  3. złożone po terminie
  4. złożone przez podmiot nieuprawniony (inny niż wymieniony w pkt.I ogłoszenia)
  5. złożony przez podmiot, który w minionym roku udzieloną dotację nie rozliczył bądź rozliczył po upływie określonego terminu
  6. przesłane drogą elektroniczną.


 10. W 2004 roku wymienione w ogłoszeniu zadania realizowane były przez organizacje pozarządowe przy wsparciu budżetu miasta w następujących kwotach:
  • Zadanie 1 - 6.600,-
  • Zadanie 2 - 5.000,-
  • Zadanie 3 - 1.000,-
  • Zadanie 4 - 21.000,-Zarządzenie Prezydenta Miasta Radomska nr 39/2005 z dnia 2005-05-10
w sprawie w sprawie: wprowadzenia Regulaminu otwartych konkursów zadań publicznych z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży.Na podstawie art.30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.: Nr 142, poz.1591; z 2002: Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r: Nr 80,poz.717, NR 162,poz1568; z 2004r NR 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz art.11 ust.1 i 2 w związku z art.13 ust.1 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003: Nr 96, poz.873; z 2004r. : Nr 64, poz.593, Nr 116, poz.1203, Nr 210, poz.2135) zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się Regulamin otwartych konkursów zadań publicznych z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży stanowiący Załącznik do niniejszego Zarządzenia.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Regulamin otwartego konkursu ofert dla zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży.


§ 1

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć:

 1. organizacje pozarządowe.
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
 3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
 4. jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.


§ 2

Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert nie mogą prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do przedmiotu oferty.

§ 3

Ogłoszony przez Prezydenta Miasta Radomska otwarty konkurs ofert dotyczywsparcia realizacji zadań publicznych określonych w art.4 ust.1 pkt 12 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873; z 2004r.: Nr 64,poz 593, Nr 116, poz.1203, Nr 210,poz.2135).

§ 4

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, zamieszczone zostanie w dzienniku o zasięgu lokalnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w siedzibie Urzędu Miasta Radomska na tablicy ogłoszeń. Ponadto ogłoszenie wraz z Regulaminem konkursu dostępne będzie na stronie internetowej Urzędu Miasta www.radomsko.pl

§ 5

Oferta konkursowa musi być sporządzona na druku określonym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 października 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego , ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2003r, Nr 193,poz.1891), a także uzupełniona o wymagane załączniki (aktualny wypis z właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności, statutu podmiotu, sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności za rok ubiegły lub w przypadku krótszej działalności, za okres tej działalności, oświadczenie podmiotu)

§ 6

Formularze ofert oraz szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zadań dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta www.radomsko.pl oraz w Wydziale Edukacji, Kultury i Promocji Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5 I p. pok. 122 lub IIp. pok.216.

§ 7

Oferta powinna być złożona w ciągu 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

§ 8

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Konkurs ofert - Wypoczynek dzieci i młodzieży" na adres Urząd Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5 lub osobiście w pokoju 113, I p. Urzędu Miasta Radomska, w godz. 8.00 - 15.00.

§ 9

Składane oferty będą rejestrowane w Rejestrze Ofert prowadzonym przez Wydział Edukacji, Kultury i Promocji.

§ 10

Wydział Edukacji, Kultury i Promocji dokona weryfikacji złożonych ofert pod względem wymogów określonych w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie . Oferty nie spełniające wymogów zostaną odrzucone.

§ 11

Złożona oferta podlegać będzie także odrzuceniu jeżeli:

 1. oferentem jest podmiot, który w minionym roku udzieloną dotację nie rozliczył lub rozliczył po upływie określonego terminu
 2. została złożona po upływie terminu określonego w ogłoszeniu o konkursie
 3. została sporządzona na druku innym niż wskazane w Regulaminie i ogłoszeniu
 4. jest niekompletna ( nie dopuszcza się uzupełniania ofert po terminie ich złożenia )
 5. została złożona przez podmiot nieuprawniony( inny niż wymieniony w pkt. 1 )
 6. została przesłana drogą elektroniczną.


§ 12

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

§ 13

Oceny złożonych i zakwalifikowanych ofert dokona Zespół Oceniający powołany przez Prezydenta Miasta Radomska.

§ 14

Przy rozpatrywaniu ofert Zespół Oceniający będzie brał pod uwagę następującekryteria:

 1. merytoryczna wartość przedsięwzięcia ( zgodność ze szczegółowymi wymaganiami realizacji zadania),
 2. doświadczenie i możliwości oferenta w zakresie realizacji zadania będącego przedmiotem oferty (posiadana baza, zaplecze, środki techniczne, wykwalifikowana kadra, wolontariat),
 3. kalkulacja kosztów zadania w stosunku do zakresu rzeczowego zadania ( stosunek nakładów do efektów ),
 4. zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta oraz wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania (procentowy udział środków własnych),
 5. ilość mieszkańców korzystających z zadania oraz planowane efekty,
 6. możliwość kontynuacji przedsięwzięcia.


§ 15

Określone w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert środki finansowe nie mogą być wydatkowane na finansowanie kosztów innych niż bezpośrednio dotyczących realizowanego zadania np. nie mogą być wydatkowane na:

 • działalność gospodarczą,
 • zadania i zakupy inwestycyjne,
 • remont, budowę, zakup budynków lub lokali,
 • zakup gruntów,
 • pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
 • spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek, zobowiązań,
 • wynagrodzenie osób nie związanych z realizacją zadania.


§ 16

Zespół Oceniający przedłoży Prezydentowi Miasta Radomska wykaz oferentów dorealizacji zadań określonych w ogłoszonym konkursie ofert.

§ 17

Wykaz, o którym mowa w § 15 Regulaminu, po zaakceptowaniu przez PrezydentaMiasta Radomska, zostanie zamieszczony w dzienniku o zasięgu lokalnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej , a także w siedzibie Urzędu Miasta Radomska na tablicy ogłoszeń . Dostępny będzie na stronie internetowej Urzędu Miasta www.radomsko.pl

§ 18

Wydział Edukacji, Kultury i Promocji powiadomi pisemnie oferenta o wynikach konkursu, podając uzasadnienie. Od podjętej decyzji nie przysługuje oferentowi odwołanie.

§ 19

Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa pomiędzy Gminą Miasta Radomska, a oferentem wybranym w wyniku konkursu ofert.


Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży


 1. Organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży w czasie wakacji "Wakacyjna Przechowalnia"
  1. Zadanie musi być realizowane na rzecz dzieci i młodzieży - mieszkańców miasta w okresie od 24 czerwca 2005 roku do 31 sierpnia 2005 roku
  2. Oferent zobowiązany jest prowadzić działalność statutową w zakresie zadania publicznego, na które składa ofertę.
  3. Oferent musi posiadać ciekawą i szeroką ofertę programową skierowaną do jak największej ilości dzieci i młodzieży.
  4. Oferent zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć harmonogram realizacji zadania.
  5. Oferent musi posiadać bazę do realizacji zadania ( własną, dzierżawioną lub wynajętą) oraz dysponować wykwalifikowaną kadrą zdolną do realizacji zadania, posiadającą doświadczenie w realizacji takich samych lub podobnych przedsięwzięć.
  6. Oferent musi posiadać doświadczenie we współpracy z miastem w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie wakacji.
  7. Realizując zadanie oferent zobowiązany jest znać i stosować przepisy prawne.
  8. Oferent zobowiązany jest wykazać zaangażowanie co najmniej 30% środków własnych na realizację zadania.
  9. Prowadzenie zajęć musi być udokumentowane i zawierać imienne listy ich uczestników wraz z adresami zamieszkania.
  10. Z dofinansowania ze środków miejskich nie mogą być realizowane koszty określone w § 15 Regulaminu konkursu.
  11. Przedmiotem dofinansowania mogą być koszty poniesione z tytułów:
   • wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów o dzieło lub zlecenie
   • nagród rzeczowych
   • zakupu materiałów bezpośrednio służących realizacji zadania
   • zakupu usług obcych np. transportu, ubezpieczenia i innych.

  12. Koszty pośrednie służące realizacji programu nie mogą przekroczyć 5% przyznanych przez miasto środków finansowych.
  13. Przesunięcia pomiędzy rodzajami zaplanowanych kosztów nie mogą przekroczyć ogółem 15% przyznanej z miasta dotacji.

 2. Zadanie "Zaczaruj z nami lato - półkolonie w mieście"
  1. Zadanie musi być realizowane na rzecz dzieci i młodzieży - mieszkańców miasta w okresie od 24 czerwca 2005 roku do 31 sierpnia 2005 roku
  2. Zadanie musi być realizowane przez okres nie krótszy niż 21 dni, dla grupy uczestników liczącej nie mniej niż 30 osób w formie otwartych półkolonii
  3. Oferent zobowiązany jest prowadzić działalność statutową w zakresie zadania publicznego, na które składa ofertę.
  4. Oferent musi posiadać ciekawą i szeroką ofertę programową adekwatną do wieku uczestników półkolonii
  5. Oferent zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć harmonogram realizacji zadania.
  6. Oferent musi posiadać bazę do realizacji zadania ( własną, dzierżawioną lub wynajętą) oraz dysponować wykwalifikowaną kadrą zdolną do realizacji zadania, posiadającą doświadczenie w realizacji takich samych lub podobnych przedsięwzięć.
  7. Oferent musi posiadać doświadczenie we współpracy z miastem w zakresie organizacji półkolonii.
  8. Realizując zadanie oferent zobowiązany jest znać i stosować przepisy prawne.
  9. Oferent zobowiązany jest wykazać zaangażowanie co najmniej 30% środków własnych na realizację zadania.
  10. Prowadzenie zajęć musi być udokumentowane i zawierać imienne listy ich uczestników wraz z adresami zamieszkania.
  11. Przedmiotem dofinansowania mogą być koszty poniesione z tytułów:
   • wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów o dzieło lub zlecenie
   • nagród rzeczowych
   • zakupu materiałów bezpośrednio służących realizacji zadania
   • zakupu usług obcych np. transportu, ubezpieczenia i innych.

  12. Koszty pośrednie służące realizacji programu nie mogą przekroczyć 5% przyznanych przez miasto środków finansowych.
  13. Przesunięcia pomiędzy rodzajami zaplanowanych kosztów nie mogą przekroczyć ogółem 15% przyznanej z miasta dotacji.

 3. Zadanie "Wakacje pod żaglami - organizacja obozu żeglarskiego"
  1. zadanie musi być realizowane na rzecz dzieci i młodzieży - mieszkańców miasta w okresie wakacji tj. pomiędzy 24 czerwca 2005r. a 31 sierpnia 2005r.
  2. zadanie musi być wykonane jako wyjazdowa forma wypoczynku - obóz, trwająca nie krócej niż 14 dni ( I turnus) i dotyczyć grupy minimum 20 uczestników na jednym turnusie ( oczekiwana organizacja dwóch turnusów).
  3. Oferent zobowiązany jest prowadzić działalność statutową w zakresie zadania publicznego, na które składa ofertę .
  4. Oferent zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć harmonogram realizacji zadania.
  5. Oferent musi posiadać sprzęt do realizacji zadania udokumentowany aktualnym dowodem rejestracyjnym łodzi , a także wymagany sprzęt zabezpieczający (kapoki, pływaki i inne).
  6. Oferent powinien być zarejestrowany w PZŻ i musi dysponować kadrą posiadającą kwalifikacje i uprawnienia ( w przypadku komendanta lub kierownika obozu jest to przynajmniej instruktor żeglarstwa; wymagana jest też osoba z uprawnieniami ratownika wodnego) a także doświadczenie w realizacji takich samych lub podobnych przedsięwzięć.
  7. Uczestnicy obozu muszą posiadać zaświadczenie lekarskie poświadczające możliwość uprawiania żeglarstwa oraz pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w tej formie wypoczynku, a także muszą być ubezpieczeni (NW i OC).
  8. Realizując zadanie oferent musi znać i stosować obowiązujące przepisy prawne.
  9. Oferent zobowiązany jest wykazać zaangażowanie co najmniej 30% środków własnych na realizację zadania.
  10. Prowadzenie zajęć musi być udokumentowane i zawierać imienne listy ich uczestników wraz z adresami zamieszkania.
  11. Przedmiotem dofinansowania mogą być koszty poniesione z tytułów:
   • zakupu materiałów bezpośrednio służących realizacji zadania
   • zakupu usług obcych np. transportu, ubezpieczenia i innych.

  12. Koszty pośrednie służące realizacji programu nie mogą przekroczyć 5% przyznanych przez miasto środków finansowych.
  13. Przesunięcia pomiędzy rodzajami zaplanowanych kosztów nie mogą przekroczyć ogółem 15% przyznanej z miasta dotacji.

 4. Organizacja obozów wypoczynkowych opartych na metodzie harcerskiej dla dzieci i młodzieży zrzeszonej w Związku Harcerstwa Polskiego.
  1. Zadanie musi być realizowane na rzecz dzieci i młodzieży - mieszkańców miasta w okresie wakacji tj. pomiędzy 24 czerwca 2005r. a 31 sierpnia 2005r.
  2. Oferent zobowiązany jest prowadzić działalność statutową w zakresie zadania publicznego, na które składa ofertę .
  3. Oferent musi posiadać ciekawą i bogatą ofertę skierowaną do jak największej ilości dzieci i młodzieży.
  4. Zadanie musi być wykonane w ramach zorganizowanych form wyjazdowych wypoczynku letniego - kolonie, obozy.
  5. Czas trwania obozów, kolonii musi wynosić nie mnie niż 10 dni (I turnus) i dotyczyć grupy minimum 20 uczestników na jednym turnusie.Liczba turnusów nie może być mniejsza niż 6.
  6. Oferent musi dysponować kadrą posiadającą kwalifikacje oraz uprawnienia, zdolną do realizacji wybranego zadania, posiadającą doświadczenie w realizacji takich samych lub podobnych przedsięwzięć.
  7. Oferent musi posiadać bazę do realizacji zadania (własną, dzierżawioną lub wynajętą).
  8. Oferent musi posiadać minimum 2 -letnie doświadczenie we współpracy z miastem w zakresie organizacji wyjazdowych form wypoczynkowych dzieci i młodzieży.
  9. Oferent zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć harmonogram realizacji zadania.
  10. Realizując zadanie oferent musi znać i stosować obowiązujące przepisy prawne.
  11. Oferent zobowiązany jest wykazać zaangażowanie co najmniej 30% środków własnych na realizację zadania.
  12. Realizacja zadania musi być udokumentowana , dokumentacja musi zawierać imienne listy uczestników wraz z ich adresami zamieszkania.
  13. Z dofinansowania ze środków miejskich nie mogą być rozliczane koszty określone w § 15 Regulaminu konkursu.
  14. Przedmiotem dofinansowania mogą być koszty poniesione z tytułów:
   • wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów o dzieło lub zlecenie
   • nagród rzeczowych
   • zakupu materiałów bezpośrednio służących realizacji zadania
   • zakwaterowania - do wysokości 40%
   • zakupu usług obcych np. transportu, ubezpieczenia i innych.

  15. Koszty pośrednie służące realizacji programu nie mogą przekroczyć 5% przyznanych przez miasto środków finansowych.
  16. Przesunięcia pomiędzy rodzajami zaplanowanych kosztów nie mogą przekroczyć ogółem 15% przyznanej z miasta dotacji.
Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Mazur
email: gm@radomsko.pl tel.:44 685 45 00
, w dniu:  23‑08‑2006 16:34:47
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Mazur
email: gm@radomsko.pl tel.:44 685 45 00
, w dniu:  23‑08‑2006 16:34:47
Data ostatniej aktualizacji:
23‑08‑2006 16:34:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie