Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego


Komunikat o wynikach naboru

07‑07‑2016 12:56:48

KOMUNIKAT

w sprawie naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radomsku II kadencji

W związku niespełnieniem wymogu, o którym mowa w § 3 pkt. 1 Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr LI/450/14 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radomsku oraz trybu powoływania jej członków, (tj. niezgłoszeniem niezbędnego do przeprowadzenia wyborów minimum 9 kandydatów) przeprowadzenie wyborów, a w następstwie wyłonienie członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radomsku kolejnej kadencji nie jest możliwe.

Zgodnie z art. 41e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2016r. poz. 239 z późn. zm.) utworzenie gminnej rady działalności pożytku publicznego poprzez ogłoszenie naboru na kolejną jej kadencję, wymaga złożenia wniosku co najmniej 5 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy, prowadzących działalność na terenie danej gminy.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Miejskiej Rady Działalności POzytku Publicznego w Radomsku II kadencji

02‑06‑2016 09:42:24

W związku dobiegającą końca I. kadencją Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radomsku, Prezydent Miasta Radomsko ogłasza nabór kandydatów na członków MRDPP II kadencji.

Warunki naboru:

1.Kandydatów organizacji pozarządowych na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radomsku mogą zgłaszać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 239 z późn zm.) prowadzące działalność na terenie Miasta Radomsko, na karcie zgłoszeniowej, której wzór znajduje się poniżej.

2.Zgłoszeń należy dokonywać w okresie od 3 czerwca 2016r. do dnia 24 czerwca 2016r.

3.Kandydaci zgłoszeni po terminie nie będą uwzględniani.

4.Organizacja pozarządowa może zgłosić tylko jednego kandydata. Każdy z kandydatów winien być zgłoszony przez co najmniej 2 organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie miasta Radomsko.

5.Nie później niż w ciągu 14 dni od daty upływu terminu na zgłaszanie kandydatów, na stronie internetowej Miasta Radomsko www.radomsko.pl/ngo zostanie opublikowana imienna lista kandydatów prawidłowo zgłoszonych.

Imienna lista kandydatów i głosowanie

W ciągu 21 dni od daty opublikowania listy, o której mowa w w pkt 5, każda organizacja pozarządowa prowadząca działalność na terenie miasta Radomsko będzie mogła głosować na nie więcej niż 9 kandydatów spośród kandydatów z listy, wymienionych na karcie do głosowania. Karty do głosowania dostępne będą w terminie, o którym mowa powyżej, w siedzibie Urzędu Miasta Radomska w pok. 208, 211 oraz na stronie internetowej www.radomsko.pl w zakładce ngo/Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego a także www.bip.radomsko.pl w zakładce organizacje pozarządowe. Wypełnione karty do głosowania należy wówczas składać w zapieczętowanych kopertach z adnotacją „Wybory do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radomsku – nie otwierać” w siedzibie Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego). Na kopercie należy zamieścić również oznaczenie podmiotu składającego kartę do głosowania.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Głosowanie zakończone i policzone

16‑07‑2014 10:11:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik odt Wyniki głosowania
16‑07‑2014 10:08:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.oasis.opendocument.text
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ogłoszenie o głosowaniu

17‑06‑2014 15:48:13

OGŁOSZENIE


Prezydent Miasta Radomsko zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z 2010r. Dz. U. Nr 234 poz. 1536 z późń. zm) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Radomska, do udziału w głosowaniu na kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radomsku.

Głosowanie odbywa się zgodnie z Uchwałą NR LI/450/14 Rady Miejskiej w Radomsku w sprawie określenia organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radomsku oraz trybu powoływania jej członków.

Głosowanie na kandydatów odbywa się poprzez wypełnienie formularza "Karta do głosowania w wyborach do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radomsku" (dostępny na stronie www.radomsko.ploraz na www.bip.radomsko.pl a także w siedzibie Urzędu Miasta - pok. 208, 211) oraz złożenie oryginału formularza opatrzonego datą, pieczęcią i podpisami osób uprawnionych, w zamkniętej kopercie w formie papierowej, z adnotacją "Wybory do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radomsku".

Głosowanie rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2014 roku i trwa do 8 lipca 2014 roku włącznie.

Każda organizacja pozarządowa może głosować na 9 spośród kandydatów wymienionych na karcie do głosowania poprzez postawienie znaku "x" w kratce z lewej strony obok wybranych nazwisk. Postawienie znaku "x" w kratce obok dziesięciu lub więcej kandydatów albo niepostawienie znaku "x" w żadnej kratce, powoduje nieważność głosu.

Wypełnione karty do głosowania należy składać:

a) osobiście - w siedzibie Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5,

b) za pośrednictwem poczty - decyduje data stempla pocztowego,

w terminie do 8 lipca br. włącznie.

Wyniki głosowania ustali Komisja powołana przez Prezydenta Miasta Radomsko.

Wyniki głosowania uwzględniające ilość uzyskanych głosów przez poszczególnych kandydatów oraz informację o tych, którzy weszli w skład Rady, zostaną opublikowane na stronie internetowej www.radomsko.ploraz na www.bip.radomsko.plw terminie 14 dni od daty zakończenia głosowania.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
66KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Karta do głosowania
17‑06‑2014 15:42:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
104KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ogłoszenie o naborze kandydatów

12‑05‑2014 15:43:31

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW

DO MIEJSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO


Prezydent Miasta Radomsko ogłasza nabór kandydatów do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radomsku.

Warunki naboru:

  1. kandydatów organizacji pozarządowych na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radomsku mogą zgłaszać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536) prowadzące działalność na terenie Miasta Radomsko, na karcie zgłoszeniowej której wzór znajduje się poniżej.

  2. zgłoszeń należy dokonywać w okresie od 12 maja 2014r. do dnia 3 czerwca 2014r.

  3. kandydaci zgłoszeni po terminie nie będą uwzględniani.

  4. organizacja pozarządowa może zgłosić tylko jednego kandydata. Każdy z kandydatów winien być zgłoszony przez co najmniej 2 organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie miasta Radomsko.

  5. nie później niż w ciągu 14 dni od daty upływu terminu na zgłaszanie kandydatów, na stronie internetowej Miasta Radomsko www.radomsko.pl/ngo zostanie opublikowana imienna lista kandydatów prawidłowo zgłoszonych.


Imienna lista kandydatów i głosowanie

W ciągu 21 dni od daty opublikowania listy, o której mowa w w pkt 5, każda organizacja pozarządowa prowadząca działalność na terenie miasta Radomsko będzie mogła głosować na nie więcej niż 9 kandydatów spośród kandydatów z listy, wymienionych na karcie do głosowania.

Karty do głosowania dostępne będą w terminie, o którym mowa powyżej, w siedzibie Urzędu Miasta Radomska w pok. 208, 211 oraz na stronie internetowej www.radomsko.pl w zakładce ngo/Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego a także www.bip.radomsko.pl w zakładce organizacje pozarządowe.

Wypełnione karty do głosowania należy wówczas składać w zapieczętowanych kopertach z adnotacją "Wybory do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radomsku" w siedzibie Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego).


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Zarządzenie
12‑05‑2014 15:36:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
53KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Karta zgłoszeniowa
12‑05‑2014 15:37:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
68KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 11 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Wioletta Marcinkowska
email: promocja@radomsko.pl
, w dniu:  12‑05‑2014 15:27:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek P
email: jacek@radomsko.pl
, w dniu:  12‑05‑2014 15:27:00
Data ostatniej aktualizacji:
07‑07‑2016 13:00:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie