Zamówienia poniżej 14 000 euro


Ogłoszenie

12‑02‑2019 14:27:52

dotyczące składania ofert na: Wykonanie, dostarczenie i montaż jednej sztuki jednostronnej tablicy informacyjnej o wymiarach 800 mm x 1200 mm wraz z konstrukcją i słupkami dla projektu pn. „Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Świętej Rozalii 1B w Radomsku w zakresie instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej”, nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.04.03.02-10-0009/17-00.

 

Dokumenty:
Plik doc OGŁOSZENIE - tablica informacyjna.doc
12‑02‑2019 14:36:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
460KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik 1.docx
12‑02‑2019 14:31:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
572KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zał. 2. Formularz oferty- tablica.docx
12‑02‑2019 14:31:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
139KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zapytanie ofertowe dotyczace wykonania, dostarczenia i montażu jednej sztuki jednostronnej tablicy informacyjnej o wymiarach 800 mm x 1200 mm wraz z konstrukcją i słupkami dla projektu pn. " Wymiana taboru autobusów miejskich na pojazdy niskoemisyjne oraz rozwój inteligentnych systemów transportowych w Radomsku"

18‑06‑2018 14:06:27

Znak: TRM.042.5.2018                                                                 Radomsko, dnia 18 czerwca 2018 r.

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych wykonawców do składania ofert na:

Wykonanie, dostarczenie i montaż jednej sztuki jednostronnej tablicy informacyjnej o wymiarach 800 mm x 1200 mm wraz z konstrukcją i słupkami dla projektu pn. „Wymiana taboru autobusów miejskich na pojazdy niskoemisyjne oraz rozwój inteligentnych systemów transportowych w Radomsku”, nr umowy o dofinansowanie projektu: RPLD.03.01.02-10.0002/17-00

 

Zamówienie obejmuje:

 1. Wykonanie jednej sztuki jednostronnej tablicy informacyjnej
 • o wymiarach 800 mm (wysokość) x 1200 mm (szerokość)z blachy ocynkowanej malowanej elektrostatycznie, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia. Treść tablicy według uzgodnień z Zamawiającym,
 • grafika: wydruk na folii samoprzylepnej zabezpieczony laminatem UV,
 • tablica montowana w gruncie na dwóch słupkach wykonanych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo o wysokości 180 cm od dolnej krawędzi tablicy. W części dolnej słupków kotew w postaci dwóch płaskich blach, odgiętych względem siebie,uniemożliwiających wyciągnięcie, wymagane jest zabetonowanie słupków wraz z fundamentowaniem gruzobetonem (montaż tablicy musi gwarantować trwałość oraz bezpieczeństwo użytkowników terenu, na którym zostanie posadowiona),
 • tablicę należy wykonać uwzględniając zapisy aktualnego dokumentu „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” oraz zgodnie zKsięgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020. Powyższe wytyczne dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
 1. Dostarczenie i montaż tablicy przed budynkiem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Radomsku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

 

Oferty należy złożyć do dnia 25 czerwca 2018 r. do godziny 15:30 w Punkcie Obsługi Interesanta w siedzibie Urzędu Miasta w Radomsku, ul Tysiąclecia 5 lub drogą mailową      na adres: karolina.dymus@radomsko.pl

 

Termin wykonania zamówienia: do 13 lipca 2018 r.

 

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia. Oferta powinna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz łączną cenę za tablicę w rozbiciu na kwoty netto i brutto oraz wartość i stawkę podatku VAT.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę kierując się kryterium cenowym.

 

Zapłata za wykonanie tablicy nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Dokumenty:
Plik pdf Ogłoszenie.pdf
18‑06‑2018 14:32:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
280KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik 1.docx
18‑06‑2018 14:32:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
393KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zał. 2. Formularz oferty.docx
18‑06‑2018 14:32:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
135KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
28‑06‑2018 13:15:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
140KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania, dostarczenia i montażu jednej sztuki jednostronnej tablicy informacyjnej o wymiarach 200 cm x 300 cm wraz ze słupkami dla projektu pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej południowej części Województwa Łódzkiego poprzez budowę kompleksu obiektów sportowo – rekreacyjnych w Radomsku”

08‑03‑2018 08:11:03

Znak: TRM.042.4.2018                                                                                                                             Radomsko, dnia 7 marca 2018 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych wykonawców do składania ofert na:

Wykonanie, dostarczenie i montaż jednej sztuki jednostronnej tablicy informacyjnej o wymiarach 200 cm x 300 cm wraz ze słupkami dla projektu pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej południowej części Województwa Łódzkiego poprzez budowę kompleksu obiektów sportowo – rekreacyjnych w Radomsku”, nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.06.02.01-10-0022/17-00

 

Zamówienie obejmuje:

1. Wykonanie jednej sztuki jednostronnej tablicy informacyjnej

 • o wymiarach 200 cm (wysokość) x 300 cm (szerokość)z tworzywa kompozytowego typu dibond, blachy ocynkowanej malowanej elektrostatycznie lub innego materiału nie mniej trwałego i o właściwościach równych ww. materiałom, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia. Treść tablicy według uzgodnień z Zamawiającym,
 • grafika: wydruk na folii samoprzylepnej zabezpieczony laminatem UV,
 • tablica montowana w gruncie na dwóch słupach ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo o wysokości 180 cm od dolnej krawędzi tablicy z zakotwiczeniem (montaż tablicy musi gwarantować trwałość oraz bezpieczeństwo użytkowników terenu, na którym zostanie posadowiona,
 • tablicę należy wykonać uwzględniając zapisy aktualnego dokumentu „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” oraz zgodnie zKsięgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020. Powyższe wytyczne dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,

2.Dostarczenie i montaż tablicy na terenie przeznaczonym na budowę kompleksu obiektów sportowo -    rekreacyjnych na ul. Świętej Jadwigi Królowej w Radomsku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

 

Oferty należy złożyć do dnia 15 marca 2018 r. do godziny 15:30 w Punkcie Obsługi Interesanta w siedzibie Urzędu Miasta w Radomsku, ul Tysiąclecia 5 lub drogą mailową      na adres: karolina.dymus@radomsko.pl

 

Termin wykonania zamówienia: do 26 marca 2018 r.

 

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia. Oferta powinna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz łączną cenę za tablicę w rozbiciu na kwoty netto i brutto oraz wartość i stawkę podatku VAT.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę kierując się kryterium cenowym.

 

Zapłata za wykonanie tablicy nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe na wykonanie broszury informacyjnej do projektu "Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Radomska do 2023 roku"

29‑11‑2017 10:38:54

Znak: TRM.042.1.2017                                                                            Radomsko, dnia 29 listopada 2017r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych wykonawców w ramach niniejszego zapytania ofertowego do składania ofert na:

wykonanie broszury informacyjnej projektu „ Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Radomska do 2023 roku” w ramach wniosku o przyznanie dotacji „ Przygotowanie programów rewitalizacji ”, nr umowy o dofinansowanie projektu 1/REW/2016/28/00 z dnia 06.12.2016r.

 

I. Opis przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) wykonanie projektu graficznego broszury informacyjnej,

b) wydruk i dostawę broszury informacyjnej do Urzędu Miasta Radomska,  zgodnie ze specyfikacją: format A5, full kolor, ilość stron 18 + okładka, nakład 500 szt.
c) materiały do wykonania projektu graficznego broszury informacyjnej zostaną dostarczone przez Urząd Miasta Radomska.

II. Warunku udziału w procedurze udzielenia zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia:

Zamawiający nie określa warunków udziału w niniejszym postępowaniu a tym samym nie dokonuje opisu oceny ich spełnienia.

III. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów  wraz z opisem sposobu przyznania punktacji w danym kryterium oceny oferty:

III.1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie miała najwyższą wartość, wyrażoną w punktach, z uwzględnieniem kryteriów oceny, wymienionych poniżej.

III. 2. Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga ( max. liczba punktów)

1

Cena (C)

60 %

2

Termin wykonania usługi (R)

40 %

III.3. Zasady oceny kryterium „Cena” (C) zostaną obliczone według wzoru:

(C) = Cmin   x100 x waga kryterium 60%

           Ci

gdzie:

C – oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta „i” za kryterium „Cena (C)”;

Cmin – najniższa cena ofertowa brutto spośród wszystkich ocenianych ofert;

Ci  – cena brutto oferty badanej „i”.

100- wskaźnik stały

60%- procentowe znaczenie kryterium ceny

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium cena obliczona zostanie dla każdej Części zamówienia osobno przez podzielenie ceny najniższej z ofert przez cenę ocenianej oferty  i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 i wagę kryterium, którą ustalono na 60%

III.4. Zasady oceny kryterium „Termin wykonania usługi ” (R):

1) ocena kryterium (R) będzie dokonywana na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę formularza ofertowego.

2) Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie w kryterium (R):

1. 0 pkt za zaoferowanie przez Wykonawcę 11 dni wykonania usługi projektu, wraz z wydrukiem i dostarczeniem broszury informacyjnej,

2. 10 pkt za zaoferowanie przez Wykonawcę 10 dni wykonania usługi projektu, wraz z wydrukiem i dostarczeniem broszury informacyjnej,

3. 20 pkt za zaoferowanie przez Wykonawcę 9 dni wykonania usługi projektu, wraz z wydrukiem i dostarczeniem broszury informacyjnej,

4. 30 pkt za zaoferowanie przez Wykonawcę 8 dni wykonania usługi projektu, wraz z wydrukiem i dostarczeniem broszury informacyjnej,

5. 40 pkt za zaoferowanie przez Wykonawcę 7 dni wykonania usługi projektu, wraz z wydrukiem i dostarczeniem broszury informacyjnej.

Minimalny okres wykonania usługi projektu wraz z wydrukiem i dostarczeniem broszury informacyjnej wynosi 7 dni. Maksymalny okres wynosi wykonania usługi projektu wraz z wydrukiem i dostarczeniem broszury informacyjnej wynosi 11 dni.                   

       według wzoru                                           

                                                                 Liczba Rp

                                          zdobytych (R) = ----------- x 100 x waga kryterium 40%
                                                                      Rm

gdzie:

R – termin wykonania usługi

Rp  – wartość liczby punktów otrzymana zgodnie z zaoferowanym czasem reakcji wg w/w punktacji (0 pkt, 10 pkt, 20 pkt, 30 pkt, 40 pkt)

Rm  – maksymalna możliwa do uzyskania wartość punktów w ocenianym kryterium (40 pkt),

60% – procentowe znaczenie kryterium (R) termin wykonania usługi

 

III. 5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (P), będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach:

P = C +  R
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej
C – oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium „Cena (C)”;
R – oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta  za kryterium „Termin wykonania usługi (R)”

IV. Termin składania ofert:

IV.1.Oferty należy złożyć do dnia 07 grudnia 2017 r. do godziny 15:30 w Punkcie Obsługi Interesanta w siedzibie Urzędu Miasta w Radomsku, ul Tysiąclecia 5 lub drogą mailową na adres: olga.gielec@radomsko.pl

IV.2. Ocenie nie podlega oferta złożona po terminie.

V. Termin wykonania zamówienia: maksymalnie do 11 dni, bądź minimalnie do 7 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.

VI. Dokumenty wymagane w niniejszym zapytaniu ofertowym:

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta powinna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz łączną cenę za wykonanie usługi projektu graficznego, wykonania, wydruku oraz dostarczenia broszur informacyjnych do Zamawiającego w rozbiciu netto i brutto oraz wartość i stawkę podatku VAT.

VII. Termin płatności za fakturę:

Zapłata za wykonanie tablicy nastąpi w ciągu 7 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT potwierdzonej protokołem odbioru.

VIII. Określenie warunków zmiany umowy:

1. Konieczność zmiany umowy wynika z połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu, nie zachodzą wobec niego  podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian w umowie.

2. Zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 225 000 euro w przypadku zamówień  na roboty budowlane lub 209 000 euro
w przypadku zamówień na dostawy i usługi i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie  w umowie.
3. Zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający  działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć,

- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

4. Dopuszcza się zmiany w zakresie realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym  o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunku:

- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego.

- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niezgodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,

-   wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

IX. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia niniejszego postępowania w każdym czasie.

Dokumenty:
Plik pdf Zapytanie ofertowe.pdf
29‑11‑2017 10:48:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załacznik nr 1 Formularz oferty.doc
29‑11‑2017 10:48:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
188KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf UMOWA PROJEKT.pdf
29‑11‑2017 10:48:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
89KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
11‑12‑2017 13:22:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
482KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zaproszenie do skladania ofert na wykonanie i montaż dwóch sztuk jednostronnych tablic pamiątkowych o wymiarach 700 mm x 900 mm wraz ze słupkami oraz jednej sztuki tabliczki pamiątkowej ( informującej o realizacji projektu ) o wymiarach 200mm x 300mm dla projektu pn. „Termomodernizacja Budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Radomsku”, nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.04.02.02-10-0009/16-00.

05‑10‑2017 14:33:58

Znak: TRM.041.4.2016                                                             Radomsko, dnia 5 października 2017 r.

                                                    O G Ł O S Z E N I E

 

Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych wykonawców do składania ofert na:

wykonanie i montaż dwóch sztuk  jednostronnych tablic pamiątkowych o wymiarach 700 mm x 900 mm wraz ze słupkami oraz jednej sztuki tabliczki pamiątkowej ( informującej o realizacji projektu ) o wymiarach 200mm x 300mm  dla projektu pn. „Termomodernizacja Budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Radomsku”, nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.04.02.02-10-0009/16-00.

 

I. Zamówienie obejmuje:

 1. wykonanie dwóch sztuk jednostronnych tablic pamiątkowych  o wymiarach 700 mm ( wysokość ) x 900 mm ( szerokość)  z trwałego materiału odpornego na działanie czynników zewnętrznych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia. Treść tablicy według uzgodnień z Zamawiającym- obejmującym elementy graficzne i tekstowe, litery w kolorze czarnym, znaki, loga i emblematy wielokolorowe.
 2. tablice jednostronne, konstrukcje zabezpieczone antykorozyjnie i nawierzchniowo. Lico z  blachy  ocynkowanej 0,5mm.
 3. montaż tablic w gruncie na wspornikach, o wysokości 180 cm do dolnej krawędzi tablicy z zakotwiczeniem – 2 sztuk ( montaż tablicy ma gwarantować  trwałość oraz bezpieczeństwo użytkowników). 

II. Zamówienie obejmuje:

 1. wykonanie jednej sztuki  jednostronnej  tabliczki informującej o realizacji projektu o wymiarach 200 mm ( wysokość ) x 300 mm ( szerokość)  wykonanej z materiału PVC
  grubości 4 mm,  zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia. Treść tablicy według uzgodnień z Zamawiającym- obejmującym elementy graficzne i tekstowe, litery w kolorze czarnym, znaki, loga i emblematy wielokolorowe.
 2. dostarczenie tabliczki do Urzędu Miasta Radomska i jej montaż w wyznaczonym miejscu. wskazanym przez Zamawiającego.

Oferty należy złożyć do dnia 13 października 2017 r. do godziny 15:30 w Punkcie Obsługi Interesanta w siedzibie Urzędu Miasta w Radomsku, ul Tysiąclecia 5 lub drogą mailową      na adres: olga.gielec@radomsko.pl

Termin wykonania zamówienia: do 25 października 2017 r.

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia. Oferta powinna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz łączną cenę za tablice pamiątkowe w rozbiciu netto i brutto oraz wartość i stawkę podatku VAT oraz cenę za tabliczkę  informującą o realizacji projektu w rozbiciu netto i brutto oraz wartość i stawkę podatku VAT.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę kierując się kryterium cenowym.

Zapłata za wykonanie tablicy nastąpi w ciągu 7 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Dokumenty:
Plik pdf OGŁOSZENIE BIP.pdf
05‑10‑2017 14:37:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
70KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf tablica pamiątkowa.pdf
05‑10‑2017 14:37:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
258KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf tabliczka mała pamiątkowa.pdf
05‑10‑2017 14:37:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
258KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Zał. 3. Formularz oferty- tablica.doc
05‑10‑2017 14:37:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
192KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zaw. o wyb. oferty -BIP.pdf
16‑10‑2017 13:08:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
480KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Komunikat z załącznikami

04‑08‑2017 11:25:02

                                                                                                      Radomsko, dnia 4 sierpnia 2017 r.

 

O G Ł O S Z E N I E


Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych wykonawców do składania ofert na: wykonanie i montaż dwóch sztuk  jednostronnych tablic informacyjnych o wymiarach 800 mm x 1200 mm wraz ze słupkami dla projektu pn. „Termomodernizacja Budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Radomsku”, nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.04.02.02-10-0009/16-00.

Zamówienie obejmuje:

 a) wykonanie dwóch sztuk  jednostronnych tablic informacyjnych  o wymiarach 800 mm
( wysokość ) x 1200 mm ( szerokość)  z trwałego materiału odpornego na działanie czynników zewnętrznych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia. Treść tablicy według uzgodnień z Zamawiającym.
b) tablice jednostronne, konstrukcje zabezpieczone antykorozyjnie i nawierzchniowo. Lico z  blachy  ocynkowanej 0,5mm.
c) tablice montowane w gruncie na wspornikach, o wysokości 180 cm do dolnej krawędzi tablicy z zakotwiczeniem – 2 sztuk ( montaż tablicy ma gwarantować  trwałość oraz bezpieczeństwo użytkowników). 

Oferty należy złożyć do dnia 14 sierpnia 2017 r. do godziny 15:30 w Punkcie Obsługi Interesanta w siedzibie Urzędu Miasta w Radomsku, ul Tysiąclecia 5 lub drogą mailową na adres: olga.gielec@radomsko.pl

Termin wykonania zamówienia: do 25 sierpnia 2017 r.

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia. Oferta powinna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz łączną cenę za tablice w rozbiciu netto i brutto oraz wartość i stawkę podatku VAT.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę kierując się kryterium cenowym.

Zapłata za wykonanie tablicy nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami branży sanitarnej (instalacja pomp ciepła, c.o. i c.w.u.) na zadaniu pn. „Termomodernizacja Budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Radomsku”

10‑05‑2017 15:00:23

Radomsko, dnia 9 maja 2017 r.

Znak sprawy: TIN.7011.22.2017.AF

 

OGŁOSZENIE

Miasto Radomsko w związku z planowaną realizacją zadania pn.:Termomodernizacja Budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Radomskuzaprasza do składania ofert na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami w branży sanitarnej (instalacja pomp ciepła, c.o. i c.w.u.) związanymi z realizacją w/w inwestycji.

 1. Do obowiązków inspektora nadzoru należy sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zasadach ustalonych ustawą Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zmian.) oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

 2. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do planowanego zakończenia wykonania robót budowlanych (założony na dzień 30.09.2017 r.).

 3. Warunki płatności: przelew – 30 dni

 4. Kryteria wyboru Zleceniobiorcy: Cena, znaczenie: 100%.

 5. Forma złożenia oferty:

Ofertę na Formularzu ofertowym należy złożyć w terminie: do dnia 17.05.2017 r. w formie pisemnej (osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, firmy kurierskiej) na adres: Urząd Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko.

Zaleca się złożenie oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami w branży sanitarnej (instalacja pomp ciepła, c.o. i c.w.u.) na zadaniu pn.: „Termomodernizacja Budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Radomsku”.

 1. Zleceniobiorca złoży ofertę na formularzu oferty w terminie j.w. Do formularza oferty Zleceniobiorca załączy uprawnienia budowlane wraz z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego osoby, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru, w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia.

 2. Formularz oferty i projekt umowy są dostępne na stronie internetowej: www.bip.radomsko.pl w zakładce: zamówienia publiczne poniżej 14000 euro lub w Urzędzie Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko, pok. 320, tel. 0-44 6854 503.

 3. Dokumentacja projektowa dostępna jest na stronie internetowej: www.radomsko.pl w zakładce: zamówienia publiczne (PZP.271.1.12.2017 – Termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Radomsku oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Radomsku) lub: www.bip.radomsko.pl w zakładce: zamówienia publiczne (Termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Radomsku oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Radomsku) oraz w Urzędzie Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97 500 Radomsko, pok. 320, tel. 0-44 6854 503.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej na zadaniu pn.: „Termomodernizacja Budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Radomsku”

10‑05‑2017 14:55:20

Radomsko, dnia 9 maja 2017 r.

Znak sprawy: TIN.7011.22.2017.AF

 

OGŁOSZENIE

Miasto Radomsko w związku z planowaną realizacją zadania pn.:Termomodernizacja Budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Radomskuzaprasza do składania ofert na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej związanymi z realizacją w/w inwestycji.

 1. Do obowiązków inspektora nadzoru należy sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zasadach ustalonych ustawą Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zmian.) oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

 2. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do planowanego zakończenia wykonania robót budowlanych (założony na dzień 30.09.2017 r.).

 3. Warunki płatności: przelew – 30 dni

 4. Kryteria wyboru Zleceniobiorcy: Cena, znaczenie: 100%.

 5. Forma złożenia oferty:

Ofertę na Formularzu ofertowym należy złożyć w terminie: do dnia 17.05.2017 r. w formie pisemnej (osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, firmy kurierskiej) na adres: Urząd Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko.

Zaleca się złożenie oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej na zadaniu pn. „Termomodernizacja Budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Radomsku”.

 1. Zleceniobiorca złoży ofertę na formularzu oferty w terminie j.w. Do formularza oferty Zleceniobiorca załączy uprawnienia budowlane wraz z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego osoby, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru, w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia.

 2. Formularz oferty i projekt umowy są dostępne na stronie internetowej: www.bip.radomsko.pl w zakładce: zamówienia publiczne poniżej 14000 euro lub w Urzędzie Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko, pok. 320, tel. 0-44 6854 503.

 3. Dokumentacja projektowa dostępna jest na stronie internetowej: www.radomsko.pl w zakładce: zamówienia publiczne (PZP.271.1.12.2017 – Termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Radomsku oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Radomsku) lub: www.bip.radomsko.pl w zakładce: zamówienia publiczne (Termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Radomsku oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Radomsku) oraz w Urzędzie Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97 500 Radomsko, pok. 320, tel. 0-44 6854 503.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami w branży elektrycznej na zadaniu pn. „Termomodernizacja Budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Radomsku”.

10‑05‑2017 14:45:55

Radomsko, dnia 9 maja 2017 r.

Znak sprawy: TIN.7011.22.2017.AF

 

OGŁOSZENIE

Miasto Radomsko w związku z planowaną realizacją zadania pn.:Termomodernizacja Budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Radomskuzaprasza do składania ofert na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami w branży elektrycznej związanymi z realizacją w/w inwestycji.

 1. Do obowiązków inspektora nadzoru należy sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zasadach ustalonych ustawą Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zmian.) oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

 2. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do planowanego zakończenia wykonania robót budowlanych (założony na dzień 30.09.2017 r.).

 3. Warunki płatności: przelew – 30 dni

 4. Kryteria wyboru Zleceniobiorcy: Cena, znaczenie: 100%.

 5. Forma złożenia oferty:

Ofertę na Formularzu ofertowym należy złożyć w terminie: do dnia 17.05.2017 r. w formie pisemnej (osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, firmy kurierskiej) na adres: Urząd Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko.

Zaleca się złożenie oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami w branży elektrycznej na zadaniu pn. „Termomodernizacja Budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Radomsku”.

 1. Zleceniobiorca złoży ofertę na formularzu oferty w terminie j.w. Do formularza oferty Zleceniobiorca załączy uprawnienia budowlane wraz z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego osoby, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru, w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia.

 2. Formularz oferty i projekt umowy są dostępne na stronie internetowej: www.bip.radomsko.pl w zakładce: zamówienia publiczne poniżej 14000 euro lub w Urzędzie Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko, pok. 320, tel. 0-44 6854 503.

 3. Dokumentacja projektowa dostępna jest na stronie internetowej: www.radomsko.pl w zakładce: zamówienia publiczne (PZP.271.1.12.2017 – Termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Radomsku oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Radomsku) lub: www.bip.radomsko.pl w zakładce: zamówienia publiczne (Termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Radomsku oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Radomsku) oraz w Urzędzie Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97 500 Radomsko, pok. 320, tel. 0-44 6854 503.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

31‑08‑2016 09:47:14

Radomsko, dn. 30 sierpnia 2016 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o rozpoznanie cenowe na wykonanie oraz dostarczenie koszulek z nadrukiem promującym rewitalizację w Radomsku, o parametrach: koszulki o gramaturze 150 g białe z nadrukiem w pełnym kolorze (dwustronnie), w liczbie 300 sztuk (z podziałem wg rozmiarów: S – 75, M – 100 sztuk, L – 75 sztuk,  XL – 50 sztuk).

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz.U. z 2015 r., poz 2164) przeprowadzono rozpoznanie cenowe ofert. W dniu 19.08.2016r. zamieszczono zaproszenie do składania ofert w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Radomsko oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomska.

W terminie do 26.08.2016 r. wpłynęło 29 ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, kryterium stanowiła cena.

Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę:

Fundacji „Instytut Społecznej Odpowiedzialności Organizacji”,

10-436 Olsztyn, ul. Dworcowa 18/8

Wszystkim składającym oferty dziękujemy i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych zamówieniach Miasta Radomsko.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 25 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Waldemar Kazimierczak
email: waldemar.kazimierczak@radomsko.pl
, w dniu:  09‑08‑2012 12:45:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Mazur
email: gm@radomsko.pl tel.:044 685 45 00 fax: 044 685 45 13
, w dniu:  09‑08‑2012 12:45:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑02‑2019 14:31:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie