Opłata skarbowa


Podmiotami obowiązanymi do zapłaty opłaty skarbowej są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), a w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnictwa, prokury lub ich odpisu, wypisu lub kopii - obowiązek podatkowy ciąży na mocodawcy, pełnomocniku, przedsiębiorcy lub prokurencie.

 

Przedmiotem opłaty skarbowej jest:

1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

- dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,

- wydanie zaświadczenia na wniosek,

- wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),

2) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, prokury lub jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym,

3) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

 

Powstanie obowiązku zapłaty opłaty skarbowej

 • od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej,

 • od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia,

 • od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),

 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej,

 • od zaświadczenia, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej, które następnie zostanie użyte w sprawie, w której nie przysługuje zwolnienie (wyłączenie) od obowiązku zapłaty opłaty skarbowej - z chwilą użycia zaświadczenia w innej sprawie.

 

Stawki opłaty skarbowej

Szczegółowy wykaz przedmiotów oraz stawki opłaty skarbowej określa załącznik do ustawy.

 

Terminy i sposób zapłaty opłaty skarbowej

 • opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku podatkowego,

 • zapłaty opłaty skarbowej gotówką lub bezgotówkowo,

 • rada gminy może zarządzić pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso.


Opłatę można uiszczać na konto Urzędu Miasta Radomska - Nr  51 1020 3352 0000 1102 0265 3426

 •    w PKO BP (oddziały Banku w Radomsku: ul. Reymonta 13/18, ul. Leszka Czarnego 23 - bez prowizji)
 • kartą, korzystając z terminala płatniczego – pokój Nr 4 (parter) w Urzędzie Miasta Radomsko

 • za pośrednictwem bankowości elektronicznej

 

Podstawowe akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.),

 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.),

 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330 ze zm.).

Informacja wytworzona przez:
Urszula Jagła
email: ulaj@radomsko.pl
, w dniu:  30‑12‑2011 09:19:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek P
email: jacek@radomsko.pl
, w dniu:  30‑12‑2011 09:19:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑12‑2021 14:50:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie