Opis


Petycje

Przedmiot petycji:

 

 • Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O tym czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania a nie jego forma zewnętrzna.

 

W jaki sposób można wnieść petycję?

 • petycje mogą być wnoszone w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 • petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.

 

Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:

 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot  wnoszący petycję,
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów,
 • oznaczenie adresata petycji,
 • wskazanie przedmiotu petycji.

 

Petycja musi być podpisana:

 • petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot  wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem  wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
 • petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

 

Gdzie złożyć petycję?

 

            Osobiście:

            Biuro Obsługi Interesanta – Biuro Podawcze

            Urząd Miasta Radomska

            ul. Tysiąclecia 5

            od poniedziałku  do piątku, w godz. 730 – 1530, we wtorki 730  - 1700

            Pocztą:

            Urząd Miasta Radomska

            ul. Tysiąclecia 5

            97-500 Radomsko

 

            Drogą elektroniczną:

            elektroniczna skrzynka podawcza e PUAP: /umradomsko/skrytka

 

Sposób rozpatrywania petycji:

 • petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia,
 • w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w wyżej określonym terminie, termin na rozpatrzenie petycji ulega przedłużeniu nie dłużej jednak jak o kolejne 3 miesiące,
 • podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej (sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi),
 • adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję,
 • petycję niezawierającą oznaczenia podmiotu oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia,
 • podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji  może pozostawiać bez rozpatrzenia  petycję złożoną w sprawie, która była przedmiotem petycji już rozpatrzonej przez ten podmiot, jeżeli w petycji  nie powołało się na nowe fakty lub dowody nieznane podmiotowi właściwemu do rozpatrzeniu petycji,
 • adresat  petycji zamieszcza na stronie internetowej informację zawierającą skan petycji, datę jej złożenia i – po wyrażeniu zgody – imię i nazwisko albo nazwę autora petycji.

 

 

            Składanie petycji reguluje:

            Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195)

 

 

 

Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Mazur
email: gm@radomsko.pl tel.:44 685 45 00
, w dniu:  18‑11‑2015 13:09:43
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek P
email: jacek@radomsko.pl
, w dniu:  18‑11‑2015 13:09:43
Data ostatniej aktualizacji:
21‑04‑2016 15:12:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie