Skargi i wnioski


Rozpatrywanie skarg i wniosków

 

Przedmiot skargi i wniosku:

 • przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw,

 • przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony, lepszego zaspokojenia potrzeb ludności.

 

W jaki sposób można przekazać skargę lub wniosek?

 • skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej,

 • mogą być wnoszone również ustnie do protokołu, wówczas przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie; w protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy,

 • skargi i wnioski niezawierające imiona i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

Ile czasu trwa rozpatrzenie skargi lub wniosku ?

 • skargi i wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca,

 • w razie niemożności załatwienia skargi lub wniosku w wyżej określonym terminie, wnioskodawca jest powiadamiany o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia,

 • jeżeli skarga obywatela została skierowana do niewłaściwego organu, organ ten ustala organ właściwy do jej rozpatrzenia i niezwłocznie, nie później niż w ciągu siedmiu dni, przekazuje mu skargę albo informuje obywatela, gdzie powinien swoją skargę skierować,

 • jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

 

Rozpatrywanie skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Radomska:

 • w zakresie zadań wykonywanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywa się każdego dnia, w godzinach pracy,

 • Prezydent Miasta lub jego Zastępcy przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 1100 do 1700 . Jeżeli wtorek jest dniem wolnym od pracy mieszkańcy przyjmowani są w następnym dniu roboczym.

 • Wszystkie skargi i wnioski wpływające do Urzędu Miasta podlegają przed podjęciem ich załatwienia ewidencji w centralnym rejestrze skarg i wniosków prowadzonym przez Wydział Administracyjno-Organizacyjny,

 • koordynatorem rozpatrywania skarg i wniosków jest Sekretarz Miasta.

 

Gdzie złożyć skargę?

 

Osobiście:

Biuro Obsługi Interesanta -Biuro Podawcze

Urząd Miasta Radomska

ul. Tysiąclecia 5

od poniedziałku do piątku , w godz. 730 – 1530 , we wtorki 730 - 1700

 

Pocztą:

Urząd Miasta Radomska

ul. Tysiąclecia 5

97-500 Radomsko

 

Drogą elektroniczną: elektroniczna skrzynka podawcza e PUAP: /umradomsko/skrytka

Fax: 44 685 45 13, 44 685 45 21

 

Podstawa prawna:

 • Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zmianami),

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz.U. z 2002 r. Nr 5, poz.46),

 • Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Radomska.

 

 

Informacja wytworzona przez:
Jacek P
email: jacek@radomsko.pl
, w dniu:  18‑11‑2015 13:09:58
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek P
email: jacek@radomsko.pl
, w dniu:  18‑11‑2015 13:09:58
Data ostatniej aktualizacji:
18‑11‑2015 13:19:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie