RODO


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OGÓLNA DLA KLIENTÓW URZĘDU MIASTA RADOMSKA

17‑02‑2021 10:14:51

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych i jego zastępcę

 • Inspektor Ochrony Danych
  Izabela Majak
  Dane kontaktowe: e-mail abi@radomsko.pl, telefon 44 6854472
 • Zastępca Inspektora Ochrony Danych
  Ewa Wiśniewska
  Dane kontaktowe: telefon 44 6854510

Inspektor Ochrony Danych:

 • Jest włączony we wszystkie sprawy związane z ochrona danych osobowych przetwarzanych przez Administratora i monitoruje zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), politykach Administratora lub podmiotu przetwarzającego oraz innych przepisach o ochronie danych osobowych
 •  Udziela informacji w zakresie obowiązków i praw wynikających z w/w przepisów
 • Stanowi punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą oraz dla organu nadzorczego czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OGÓLNA DLA KLIENTÓW URZĘDU MIASTA RADOMSKA

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest gmina Miasto Radomsko, z siedzibą 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, tel. 44 6854500, adres e-mail: um@radomsko.pl
2. Na podstawie obowiązujących przepisów administrator wyznaczył inspektora ochrony danych oraz zastępcę inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: pisemnie na adres naszej siedziby lub poprzez e-mail: abi@radomsko.pl lub telefonicznie 44 6854472, 44 6854510.

3. Administrator przetwarza dane osobowe, aby:

 • wykonywać zadania realizowane w interesie publicznym należące do zadań własnych, zleconych bądź powierzonych
 • wypełniać obowiązki prawne ciążące na administratorze
 • wykonywać umowy, których Pani/Pan jest stroną lub podejmować działania przed zawarciem umowy.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowe są odpowiednio:

 • niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
 • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, znajdującego oparcie w przepisach powszechnie obowiązującego prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • niezbędność do wykonania umowy zawartej z Panią/Panem lub podjęcia działań na żądanie Pani/Pana, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • w pozostałych przypadkach dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym bądź warunkiem zawarcia umowy; podanie danych na potrzeby realizacji celów, których podstawą jest Pani/Pana zgoda jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania tych celów.

6. Okres przechowywania danych zależy od przedmiotu sprawy i wyznaczany jest na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a jeżeli przepis ten nie wskazuje okresu dotyczącego konkretnej sprawy - dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas, niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi; w przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody - do czasu jej wycofania.

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 •  podmioty, którym administrator na podstawie stosownych umów zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (np. podmioty świadczące usługi informatyczne)
 • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa (np. podmioty świadczące usługi pocztowe, bankowe, sądy).

8. Przysługują Pani/Panu następujące prawa, których realizacja musi być zgodna z przepisami prawa na podstawie, którego odbywa się przetwarzanie danych:

 •  prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
 • prawo do żądania sprostowania danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych – w przypadkach, w których administrator przetwarza dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c lub e RODO dane mogą być usunięte po upływie okresu archiwizacji, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – jeżeli zachodzi jedna z okoliczności określonych w art. 18 ust. 1 RODO, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e RODO, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej
 •  prawo do przenoszenia danych – jeżeli zachodzi jedna z okoliczności określonych w art. 20 ust. 1 RODO, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.


9. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie Pani/Pana danych osobowych.

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
263KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z korespondencją elektroniczną

18‑06‑2021 12:56:28
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

30‑05‑2018 15:16:20
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

01‑06‑2018 11:46:45
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

01‑06‑2018 11:47:40
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z realizacją zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi)

06‑06‑2018 12:15:19
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Izabela Majak
email: izabela.majak@radomsko.pl
, w dniu:  30‑05‑2018 15:07:53
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek P
email: jacek@radomsko.pl
, w dniu:  30‑05‑2018 15:07:53
Data ostatniej aktualizacji:
30‑12‑2021 11:27:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie