Rok 2020


Konsultacje projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Radomska na rok 2021

18‑12‑2020 12:29:54

Na podstawie Zarządzenia Nr 231/2020 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 18 grudnia 2020 r. ogłoszone zostały konsultacje projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Radomska na rok 2021.

 

Konsultacje polegają na zgłaszaniu uwag i opinii poprzez wypełnienie formularza konsultacji projektu Programu, który stanowi załącznik nr 2, po uprzednim zapoznaniu się z projektem.

 

Wypełnione formularze konsultacyjne można składać od dnia 22 grudnia 2020 r. do dnia 5 stycznia 2021 r. w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie na adres: um@radomsko.pl

Projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Radomska na 2021 rok oraz formularz konsultacji projektu zostały zamieszczone poniżej.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje projektu budżetu Miasta Radomska na rok 2020 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomska

17‑11‑2020 12:55:26
Na podstawie zarządzenia Nr 211/2020 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 17 listopada 2020 r. ogłoszone zostały konsultacje społeczne projektu budżetu Miasta Radomska na rok 2021 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomska. Konsultacje mają na celu zapoznanie społeczności z projektami ww. dokumentów oraz zebranie opinii i uwag na ich temat. Wypełnione formularze konsultacji można składać od dnia 17 listopada 2020 r. do dnia 1 grudnia 2020 r. w Urzędzie Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5 lub elektronicznie na adres: um@radomsko.pl.
Dokumenty:
Plik pdf Zarządzenie_Nr_211_2020.pdf
17‑11‑2020 13:18:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
419KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Projekt uchwały budżetowej na 2020 rok.pdf
17‑11‑2020 13:18:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
17‑11‑2020 13:18:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Formularz.doc
17‑11‑2020 13:18:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wyniki konsultacji społecznych.pdf
16‑12‑2020 13:05:12
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ogłoszenie dot. konsultacji społecznych "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Radomska - aktualizacja" wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko

16‑11‑2020 14:17:40
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Miasta Radomska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

09‑10‑2020 12:52:04
Na podstawie Zarządzenia Nr 189/2020 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 09 października 2020 r. ogłoszone zostały konsultacje projektu „Rocznego Programu Współpracy Miasta Radomska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji projektu prawa miejscowego po uprzednim zapoznaniu się z ww. projektem.
Wypełnione formularze konsultacyjne można składać w okresie od dnia 13 października 2020 r. do dnia 26 października 2020 r. do godz. 15.30 w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Projekt Programu oraz formularz konsultacji zostały zamieszczone poniżej.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne - „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Radomska - aktualizacja”

30‑07‑2020 10:45:56

OGŁOSZENIE

dot. konsultacji społecznych „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Radomska - aktualizacja”

 

Na postawie art. 19 ust. 6 i 7 ustawy Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.) informujemy o opracowywaniu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Radomska - aktualizacja”.

 

Dokument pn.: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Radomska - aktualizacja” zostanie poddany konsultacjom społecznym w terminie od dnia 03.08.2020 r. do dnia 24.08. 2020 r. na okres 21 dni.

 

Miejsce, w którym można zapoznać się z dokumentacją:

Opiniowany dokument jest wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko, pokój nr 319 i jest dostępny w godzinach pracy Urzędu.

Przedmiotowy dokument został podany do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Radomska (https://bip.radomsko.pl/ –> Tablica ogłoszeń –> Konsultacje społeczne –> Rok 2020).

 

Możliwość składania uwag i wniosków:

Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z projektem opracowanego dokumentu oraz składania uwag i wniosków w terminie od dnia 03.08.2020 r. do dnia 24.08. 2020 r. w jednej z następujących form:

  • w formie pisemnej poprzez uzupełnienie formularza zgłaszania uwag i jego przesłanie na adres: Urząd Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko;

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez uzupełnienie formularza zgłaszania uwag i jego przesłanie na adres e-mail um@radomsko.pl bez konieczności opatrywania go bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym;

  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko pok. nr 319

 

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Zgodnie z art. 42 powołanej ustawy, organ opracowujący projekt dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa:

  1. rozpatrzy zgłoszone uwagi i wnioski;

  2. dołączy do przyjętego dokumentu uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Etapy realizacji zwycięskich projektów 5. edycji Budżetu Obywatelskiego.

29‑06‑2020 12:59:20
Poniżej prezentujemy listę projektów rekomendowanych do realizacji w ramach 5. edycji Budżetu Obywatelskiego w Radomsku na rok 2020 oraz etapy ich realizacji.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne projektu dokumentu strategicznego „Strategia Rozwoju Elektromobilności Miasta Radomska 2035”.

08‑06‑2020 14:44:48

Na podstawie Zarządzenia Nr 108/2020 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 8 czerwca 2020r. ogłoszone zostały konsultacje społeczne skierowane do wszystkich pełnoletnich mieszkańców Miasta Radomska, których przedmiotem jest zebranie uwag w zakresie projektu dokumentu strategicznego pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności Miasta Radomska 2035”. Konsultacje społeczne prowadzone są w terminie od dnia 09.06.2020r. do dnia 19.06.2020r.

Aby wziąć udział w konsultacjach społecznych należy pobrać formularz zgłaszania uwag dostępny poniżej lub pobrać formularz z Punktu Obsługi Interesanta Urzędu Miasta.

Wypełniony formularz uwag należy:

  • przesłać na adres poczty elektronicznej: um@radomsko.pl
  • dostarczyć do Urzędu Miasta Radomska w godzinach pracy urzędu,.

Uwagi wniesione po terminie nie będą uwzględniane.

Ponadto w dniu 16.06.2020r. w Urzędzie Miasta Radomska w sali 104 (I piętro) odbędą się dwa spotkania konsultacyjne z mieszkańcami miasta o godz. 14:00 – 15:30 i o godz. 17:00 – 18:30. W trakcie spotkań konsultacyjnych, uczestnicy będą mieli możliwość wypełnienia i złożenia w wersji papierowej formularza zgłaszania uwag.

Na spotkania konsultacyjne przyjmowane będą zapisy osób pod nr tel. 44 685-44-77. Z uwagi na ograniczoną liczbę osób mogących uczestniczyć w spotkaniu konsultacyjnym spowodowaną pandemią COVID-19 (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.05.2020r. Dz. U. z 2020 poz. 964, w miejscu odbywania się spotkania może znajdować się nie więcej niż 1 osoba na 4 m2) do liczby 30 uczestników, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokument strategiczny pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności Radomsko 2035” opracowywany jest w ramach projektu finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności.
Dokumenty:
Plik pdf Projekt dokumentu pn. Strategia Rozwoju Elektromobilności Miasta Radomska 2035.pdf
08‑06‑2020 14:45:48
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Formularz zgłaszania uwag do Strategii.doc
08‑06‑2020 14:45:48
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
968KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wyniki konsultacji społecznych.pdf
08‑07‑2020 14:20:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
497KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Etapy realizacji zwycięskich projektów 5. edycji Budżetu Obywatelskiego.

02‑04‑2020 11:20:19
Poniżej prezentujemy listę projektów rekomendowanych do realizacji w ramach 5. edycji Budżetu Obywatelskiego w Radomsku na rok 2020 oraz etapy ich realizacji.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne dotyczące opinii mieszkańców Miasta Radomska w przedmiocie Radomszczańskiego Budżetu Obywatelskiego

14‑02‑2020 12:07:36

Na podstawie Zarządzenia Nr 26/2020 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 13 lutego 2020 r. ogłoszone zostały konsultacje społeczne skierowane do wszystkich pełnoletnich mieszkańców Miasta Radomska, których przedmiotem jest wyrażenie opinii w zakresie Radomszczańskiego Budżetu Obywatelskiego. Prezydent Miasta Radomska podejmując działania mające na celu ochronę przed zagrożeniami wynikającymi z zanieczyszczenia powietrza w naszym mieście, proponuje by przeznaczyć środki finansowe z Budżetu Obywatelskiego na bardziej skuteczną walkę ze smogiem tj. na tzw. Zielony Budżet Obywatelski.

W ramach konsultacji społecznych zwraca się z prośbą do mieszkańców Miasta Radomska o wypełnienie ankiety dotyczącej wyrażenia opinii w zakresie Budżetu Obywatelskiego. Konsultacje społeczne będą przeprowadzone w formie ankiety przekazanej do wypełnienia mieszkańcom Miasta Radomska w terminie od dnia 17.02.2020 r. do dnia 23.02.2020 r.

Ankiety w wersji papierowej będą dostępne:

a) w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 w godzinach pracy;

b) w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomsku, ul. Leszka Czarnego 22 w godzinach pracy;

c) w Miejskim Domu Kultury w Radomsku, ul. Brzeźnicka 5 w godzinach pracy.

Wypełnione ankiety papierowe można składać od dnia 17.02.2020 r. do dnia 23.02.2020 r. w placówkach o których mowa powyżej w godzinach ich pracy.

Ankiety bezpośrednio do wypełnienia w formie interaktywnej będą dostępne na stronie internetowej www.radomsko.pl

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Justyna Mitula , w dniu:  12‑02‑2020 14:09:19
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Joanna Dryja
email: joanna.dryja@radomsko.pl
, w dniu:  12‑02‑2020 14:09:19
Data ostatniej aktualizacji:
18‑12‑2020 12:31:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie