Program współpracy 2016


Zgłaszanie zadań publicznych na 2016 rok

09‑09‑2015 11:01:45

 

Informujemy, że rozpoczęto prace nad „Rocznym Programem Współpracy Miasta Radomsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”. W związku z tym zaprasza się przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, realizujących zadania publiczne na terenie Miasta Radomska i na rzecz mieszkańców miasta, do składania propozycji zadań priorytetowych i form współpracy pozafinansowej w 2016 roku, w zakresie zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 cytowanej ustawy, o ile zadania te są zadaniami własnymi gminy.

Ponadto przypominamy, że w 2016 roku Miasto Radomsko będzie obchodzić jubileusz 750 lecia nadania praw miejskich i w związku z tym zachęcamy organizacje pozarządowe do podejmowania działań, które w swoim charakterze będą nawiązywać do tego wydarzenia.

Propozycje zadań na rok 2016 należy składać na formularzu ph. „Zgłoszenie propozycji zadania priorytetowego” w terminie do 25 września 2015r. za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej (na adres w.marcinkowska@radomsko.pl) lub osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Radomsko ul. Tysiąclecia 5.

Formularz dostępny jest na stronie www.bip.radomsko.pl w zakładce organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania oraz siedzibie urzędu (pok. 208).

Zebrane propozycje posłużą przygotowaniu projektu Programu Współpracy Miasta Radomska z organizacjami pozarządowymi na rok 2016, który przed przedłożeniem pod obrady Rady Miejskiej w Radomsku zostanie poddany procesowi konsultacji zgodnie z Uchwałą NR LXIV/483/10 Rady Miejskiej Radomsko z dnia 12 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz programów współpracy.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat dla klubów sportowych

09‑09‑2015 11:02:36

Przypominamy, że do dnia 30 września 2015r. kluby sportowe działające na terenie miasta, a nie działające w celu osiągnięcia zysku, mogą występować o przyznanie dotacji na działania sportowe planowane na rok 2016. Działania te powinny być ukierunkowane na osiągnięcie celu publicznego, którym jest:

- upowszechnianie i rozwój różnych dyscyplin sportowych,

- osiąganie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym,

- zwiększenie dostępności dla społeczności lokalnej do działań sportowych realizowanych przez kluby sportowe.

Złożenie wniosku o udzielenie dotacji wraz z załącznikami nie jest równoznaczne z jej udzieleniem. Po uchwalaniu budżetu na rok 2016 przez Radę Miejską w Radomsku, zostanie powołana Komisja, która dokona oceny złożonych wniosków. Podstawą prawną postępowania jest Uchwała Nr XLIII/386/13 Rady Miejskiej w Radomsku z dn. 29 października 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Radomsko (Dz. Urz. Woj. Łódz. Poz 5839).

Formularz wniosku dostępny jest na ww.bip.radomsko.pl w zakładce organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Wioletta Marcinkowska
email: promocja@radomsko.pl
, w dniu:  04‑09‑2015 09:46:39
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wioletta Marcinkowska
email: promocja@radomsko.pl
, w dniu:  04‑09‑2015 09:46:39
Data ostatniej aktualizacji:
09‑09‑2015 11:02:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie