Statut


Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku

Rozdział I


Postanowienia ogólne


§ 1


Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku, w skrócie: MBP, zwana dalej Biblioteką, jest prowadzona przez Gminę Miasta Radomska komunalną instytucją kultury działającą na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (tekst jednolity: Dz.U. z 1997r. Nr 85 poz. 539 z późniejszymi zmianami).
 2. Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 13 poz. 123).
 3. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591).
 4. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 200lr. Nr 142 poz. 1592).
 5. Postanowień niniejszego Statutu.


§ 2


Terenem działania Biblioteki jest miasto Radomsko oraz teren powiatu radomszczańskiego.

§ 3
 1. Siedziba Biblioteki mieści się w Radomsku przy ul. Narutowicza Nr 4
 2. Sieć biblioteczna: MBP dla miasta Radomska stanowią:

 • Filia Nr 1 przy ul. Batorego Nr 3
 • Filia Nr 2 przy ul. Piastowskiej Nr 10
 • Filia Nr 3 przy ul. Jagiellońskiej Nr 16
 • Filia Nr 4 przy ul. Brze1/4nickiej Nr 149

§ 4
 1. Nadzór bezpośredni nad działalnością Biblioteki sprawuje w granicach określonych przez ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i ustaweę o bibliotekach, Zarząd Miasta Radomska.
 2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Łodzi.
 3. Odpowiedzialność za realizację zadań biblioteki powiatowej wobec samorz±du powiatowego ponosi Dyrektor Biblioteki.

§ 5

Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora i posiada osobowość prawną.

Rozdział II

Cele i zadania Biblioteki

§ 6

Biblioteka jest główną publiczną biblioteką miasta i powiatu. Służyy rozwojowi i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców miasta i powiatu upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie miasta i powiatu.

§ 7

Biblioteka realizuje swoje cele poprzez:

 1. Gromadzenie, opracowywanie i konserwację materiałów bibliotecznych,
 2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,
 3. Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, opracowywanie i publikowanie powiatowej bibliografii regionalnej,
 4. Organizację form pracy z czytelnikiem, służącą popularyzacji książki i czytelnictwa oraz sztuki, nauki i upowszechniania dorobku kulturalnego miasta i powiatu,
 5. Tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,
 6. Udzielanie pomocy metodycznej, organizowanie szkoleń i doskonalenia merytorycznego, wymianę doświadczeń bibliotekarskich oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłową realizacją zadań statutowych przez biblioteki publiczne na terenie powiatu,
 7. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa miasta i powiatu.
 8. Prowadzenie wymiany materiałów z innymi bibliotekami,
 9. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

Rozdział III

Zarządzanie i organizacja

§ 8

Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością i reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz.

§ 9

 1. Dyrektora powołuje na czas określony lub nie określony i odwołuje Zarząd Miasta Radomska.
 2. Powołanie Dyrektora może nastąpią w drodze konkursu przeprowadzonego przez Zarząd Miasta Radomska.
 3. W celu przeprowadzenia konkursu Rada Miejska w Radomsku powołuje Komisję konkursową oraz określa Regulamin jej pracy.
 4. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora z zastrzeżeniem ust 1 jest Prezydent Miasta Radomska.

§ 10

Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora Biblioteki.

Rozdział IV

Mienie i finanse

§ 11

Majątek Biblioteki stanowi własność Gminy Miasta Radomsko i może być wykorzystywany dla celów związanych z realizacją zadań Biblioteki.

§ 12

Biblioteka prowadzi gospodarke finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i w ustawie o bibliotekach, o których mowa w § l.

§ 13

 1. Działalność Biblioteki finansowana jest z dotacji Organizatora, z dochodów własnych, ze środków otrzymywanych od osób prawnych i fizycznych oraz innych źródeł.
 2. Wysokość rocznej dotacji na działalność instytucji kultury określa Organizator.

§ 14

 1. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą, której celem jest wspieranie finansowe realizacji podstawowych zadań określonych wyżej.
 2. Działalność gospodarcza Biblioteki nie może ograniczać jej merytorycznej działalności statutowej.

§ 15

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy instytucji uwzględniający dotację Organizatora, zatwierdzony przez Dyrektora Biblioteki.

§ 16

 1. Biblioteka prowadzi rachunkowość według zasad określonych w powszechnych przepisach o rachunkowości, sporządza sprawozdania statystyczne oraz sprawozdania finansowe w fonnie i terminach określonych w ustawie o finansach publicznych i przez Organizatora.
 2. W terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego Biblioteka przedkłada do zatwierdzenia Zarządowi Miasta Radomska roczne sprawozdanie' finansowe.

§ 17

Do składania oświadczeń w imieniu Biblioteki w zakresie jej praw i oświadczeń majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób tj. Dyrektora i Głównego Księgowego lub osób przez nich upoważnionych.

§ 18

 1. Pracownicy Biblioteki wynagradzani są według zasad określonych w Zakładowym Regulaminie Wynagradzania.
 2. Pracownicy Biblioteki powinni spełniać wymagania kwalifikacyjne określone przez właściwego Ministra.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 19

Wszystkie zmiany w statucie mogą być przeprowadzone w trybie właściwym d1a jego ustanowienia.

§ 20

Połączenie, likwidacja lub podział Biblioteki może nastąpić wyłączniecznie na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Radomsku.

§ 21

Zasady likwidacji i podziału oraz zasady gospodarowania mieniem przekształconej instytucji kultury określa ustawa o bibliotekach, o której mowa w §1 oraz Uchwała Rady Miejskiej w Radomsku o likwidacji, podziale i połączeniu Biblioteki.

§ 22

Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem oraz pieczęci okrągłej, zawierającej w otoku nazwę w pełnym brzmieniu.

Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Mazur
email: gm@radomsko.pl tel.:044 685 45 04
, w dniu:  14‑08‑2006 09:53:27
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Mazur
email: gm@radomsko.pl tel.:044 685 45 04
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
14‑08‑2006 09:53:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive