Porozumienie


Porozumienie

zawarte dnia 28 listopada 2003r. w Radomsku w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomsku w latach 2003 - 2006 wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Radomszczańskiego

Na podstawie art.19 ust.3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U. z 1997r. Nr 85, poz.539 z późniejszymi zmianami) i art.5 ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2002r. z późniejszymi zmianami)

pomiędzy

Powiatem Radomszczańskim reprezentowanym przez Zarząd w osobach: Starosty Powiatu Radomszczańskiego - Michała Deszcza
Etatowego Członka Zarządu Powiatu Radomszczańskiego - Jacka Ciecióry zwanym dalej "Powierzającym"

a

Gminą Miasta Radomska reprezentowaną przez: Prezydenta Miasta Radomska - Jerzego Słowińskiego zwaną dalej "Przyjmującym"
zawarte zostało porozumienie o następującej treści:

§ 1

 1. Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomsku zwanej dalej Biblioteką powierza się wykonywanie zadań biblioteki publicznej dla Powiatu Radomszczańskiego w województwie łódzkim.
 2. Szczegółowy wykaz zadań, o których mowa w ust 1 określa załącznik Nr 1 do niniejszego Porozumienia.

§ 2

 1. Powierzający przekaże Przyjmującemu w latach od 2003 do 2006 środki finansowe na realizację zadań, o których mowa w par. 1 w kwocie nie mniejszej niż 48.000 PLN (słownie: czterdzieści osiem tysięcy zł) płatnej w następujących terminach:
  1. w roku 2003 - w jednej transzy w wysokości 12.000 PLN (słownie: dwanaście tysięcy zł) - płatnej do dnia 10 grudnia 2003 roku
  2. w roku 2004, 2005 i 2006 w wysokości po 12.000 PLN (słownie: dwanaście tysięcy zł) rocznie - płatne w czterech równych transzach do 10 dnia każdego pierwszego miesiąca rozpoczynającego kwartał (10 stycznia, 10 kwietnia, 10 lipca, 10 października).
 2. Nie dotrzymanie wskazanych w ust. 1 terminów spowoduje naliczenie ustawowych odsetek od 11 dnia każdego pierwszego miesiąca rozpoczynającego kwartał do dnia przekazania środków finansowych na rachunek bankowy Urzędu Miasta Radomska.
 3. Wielkość środków wymienionych w ust.1 będzie renegocjowana jeśli zwiększony zostanie ustawą lub innym aktem prawnym zakres zadań biblioteki jako powiatowej biblioteki publicznej.
 4. Biblioteka składa Powierzającemu roczne sprawozdanie rzeczowe i finansowe z realizacji powierzonych zadań zgodnie z zasadami i terminami określonymi w ustawie o finansach publicznych, plan pracy biblioteki na przyszły rok budżetowy, sprawozdanie z działalności za poprzedni rok budżetowy.
 5. Na wniosek Powierzającego Biblioteka składa dodatkowe informacje i sprawozdania dotyczące sposobu wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej.

§ 3

 1. Zadania powiatowej biblioteki publicznej są wykonywane przez pracowników w tym celu zatrudnionych lub pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku, którym rozszerza się zakres obowiązków o zadania związane z opieką nad powiatową siecią bibliotek publicznych.
 2. W stosunku do pracowników o których mowa w ust. 1 mają zastosowanie przepisy dotyczące wymogów kwalifikacyjnych oraz zasad zatrudniania i wynagradzaniu określone w odrębnych przepisach i regulaminach.
 3. Odpowiedzialność za realizację zadań Biblioteki poiatowej wobec samorządu powiatowego ponosi dyrektor Biblioteki.
 4. O zmianach na stanowisku dyrektora Biblioteki Przyjmujący informuje Powierzającego.

§ 4

Przyjmujący zobowiązuje się do niezwłocznego wprowadzenia niezbędnych zmian w Statucie Biblioteki związanych z powierzeniem jej funkcji miejsko-powiatowej biblioteki publicznej oraz do wprowadzenia zmian w prowadzonym rejestrze instytucji kultury.

§ 5

Powierzający ma prawo wglądu w dokumenty Biblioteki w części dotyczącej jej działalności jako powiatowej biblioteki publicznej.

§ 6

W spornych sprawach merytorycznych związanych z wykonywaniem przez Bibliotekę zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Radomszczańskiego strony Porozumienia będą zasięgały opinii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi.

§ 7

 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony - na lata 2003 - 2006.
 2. W przypadku nie dotrzymania przez Przyjmującego warunków Porozumienia, Przyjmujący zobowiązuje się do zwrotu środków finansowych otrzymanych z budżetu powiatu w części proporcj onalnej do czasu w którym powierzone zadania nie były realizowane.
 3. W wypadku naruszenia postanowień niniejszego porozumienia każda ze stron uprawniona jest do jego rozwiązania bez wypowiedzenia.
 4. O zawarciu porozumienia i zamiarze jego wypowiedzenia strony porozumienia poinformują Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Łodzi.
 5. Wszystkie zmiany treści Porozumienia wymagają formy pisemnej - pod rygorem nieważności.

§ 8

Porozumienie wchodzi w życie z dniem 28.11.2003r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Mazur
email: gm@radomsko.pl tel.:044 685 45 04
, w dniu:  14‑08‑2006 09:56:27
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Mazur
email: gm@radomsko.pl tel.:044 685 45 04
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
14‑08‑2006 09:56:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive